AWS CodePipeline hỗ trợ GitLab

AWS CodePipeline đã bắt đầu hỗ trợ GitLab.com vào tháng 8 năm 2023. AWS CodePipeline hỗ trợ một số nhà cung cấp nguồn bên ngoài AWS, và với bản cập nhật tháng trước, bạn có thể xây dựng, triển khai và kiểm tra các thay đổi code từ GitLab. 

Cách kết nối CodePipeline với GitLab

Sau khi chọn GitLab làm nhà cung cấp nguồn, cần phải kết nối với tài khoản GitLab.com. 

IMG_256

Bạn có thể tạo kết nối trước hoặc kết nối từ màn hình CodePipeline. 

IMG_256

Với lần kết nối đầu tiên, bạn cần phải ủy quyền, vì thế hãy chọn vào [Authorize].

IMG_256

Nội dung cập nhật

AWS CodePipeline đã mở rộng hỗ trợ cho kho lưu trữ của người dùng và nhóm trong GitLab, giúp việc tự động hóa triển khai thuận tiện hơn. 

Trước đây chỉ kho lưu trữ của người dùng được hỗ trợ, còn kho lưu trữ của nhóm thì không.

Với bản cập nhật này, các dự án nhóm cũng được hỗ trợ.

Tuy nhiên, cần lưu ý đối với dự án nhóm GitLab, bạn cần xác định đường dẫn dự án bằng cách sử dụng không gian tên. 

Ví dụ, đối với kho lưu trữ có tên myrepo trong nhóm mygroup, hãy nhập [mygroup/myrepo]. Bạn có thể tìm đường dẫn dự án có chứa không gian tên trong URL của GitLab. 

Nếu đường dẫn kho lưu trữ được nhập chính xác, bạn có thể dễ dàng chọn một branch cần thiết.

Phần kết

Bây giờ bạn có thể chọn dự án nhóm khi xác định nhà cung cấp nguồn GitLab trong AWS CodePipeline.

Tham khảo: 【アップデート】AWS CodePipeline の GitLab ソースプロバイダーを指定するときに、グループ指定ができるようになりました | SunnyCloud