Mục lục bài viết

AWS Tag Editor được sử dụng để quản lý các tag. Tính năng tag cho phép phân loại các tài nguyên AWS theo nhiều cách khác nhau.

Tag là gì?

Tag là một từ hoặc cụm từ được sử dụng như metadata để xác định và chỉnh sửa tài nguyên AWS.

Tag được xác định bằng một cặp “khóa” và “giá trị”.

Có thể thêm tag của mình vào tài nguyên AWS

Trong bản cập nhật này lấy EC2 làm dịch vụ đại diện

Có thể thêm tag từ Management Console vào instance EC2.

Gắn nhiều tag cùng lúc

Có thể gắn tag khi tạo tài nguyên AWS, nhưng nếu quên gắn, bạn có thể sử dụng Tag Editor để gắn nhiều tag cùng lúc.

Chọn “Resource Groups & Tag Editor” từ hộp tìm kiếm của AWS Management Console.

Chọn “Tag Editor” từ mục “Tag”.

Chọn khu vực và loại tài nguyên, sau đó tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm cũng có thể được xuất ra dạng CSV.

Lưu ý: Các loại tài nguyên hỗ trợ tag bằng Tag Editor chỉ có giới hạn. Vì vậy, không phải tất cả các tag sẽ được xuất ra. 

Các tag được hỗ trợ, xem tại đây

Chọn nhiều tài nguyên muốn gắn tag, nhấp vào “quản lý tag của tài nguyên đã chọn”

Kiểm tra các mục muốn gắn tag. Nhập các giá trị muốn cài đặt vào “Tag Key” và “Tag Value” rồi nhấp vào “Xác nhận và áp dụng các thay đổi tag”.

Kích hoạt tag key như một cost allocation tag

Tag đã thiết lập không thể hiển thị trên hóa đơn AWS. Để hiển thị các tag đã thiết lập trên báo cáo thanh toán, cần bật “cost allocation tag”.

Tuy nhiên, tài khoản AWS có thể thực hiện điều này là tài khoản quản lý của Organizations trong môi trường multi-account. Nói cách khác, bạn cần cấu hình trong tài khoản quản lý về thanh toán tổng hợp.

Các điểm cần chú ý khi sử dụng tag

Có một số hạn chế về tag.

  • Số lượng tối đa của tag trên mỗi tài nguyên là 50.
  • Tag Key phải duy nhất cho mỗi tài nguyên. Ngoài ra, chỉ có thể thiết lập một giá trị cho mỗi key tag.
  • Không thể áp dụng tag ngược thời gian. Nghĩa là, tag chỉ hiển thị trong báo cáo cost allocation sau khi đã triển khai và không hiển thị trong các báo cáo trước đó.
  • Số ký tự tối đa của key: 128 ký tự (Unicode) (UTF-8)
  • Số kí tự tối đa của giá trị là 256 kí tự (Unicode) (UTF-8)
  • EC2 cho phép sử dụng kí tự bất kỳ trong tag, nhưng các dịch vụ khác có hạn chế. Tất cả các dịch vụ đều cho phép các kí tự : + – = _ : / @, ký tự số, ký tự biểu hiện bằng UTF-8
  • Giá trị và key của tag được phân biệt ký tự hoa và thường
  • Tiền tố aws: chỉ dành riêng cho việc sử dụng AWS