Mục lục bài viết

Amazon Redshift là gì

Amazon Redshift là kho dữ liệu có tốc độ cao, đơn giản, có khả năng mở rộng, tiết kiệm chi phí và có thể mở rộng truy vấn đến data lake. 

Sử dụng Amazon Redshift, bạn cũng có thể thực hiện phân tích dữ liệu nâng cao với máy học. Kho dữ liệu với khả năng mở rộng và hiệu suất cao giúp xây dựng dịch vụ không thể thiếu trong việc tăng tốc độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Lợi ích của bản cập nhật này

Bản cập nhật lần này là một bản cập nhật phù hợp với hiệu suất theo quy mô. Đặc điểm của Redshift là khi truy vấn dữ liệu từ kho dữ liệu Redshift hoặc truy vấn trực tiếp từ hồ dữ liệu Amazon S3, cũng đều có hiệu suất cao và có thể chịu được hàng nghìn truy vấn đồng thời. Việc mở rộng đồng thời của Amazon Redshift, hỗ trợ số lượng người dùng và truy vấn đồng thời không giới hạn, và khi tốc độ xử lý đồng thời tăng lên, có thể duy trì độ ổn định của dịch vụ bằng cách thêm dung lượng trong vài giây.

Trước đây, mở rộng đồng thời của Amazon Redshift hỗ trợ truy vấn đọc. Việc mở rộng đồng thời cho truy vấn ghi thực tế không được hỗ trợ.

Với bản cập nhật này, đã mở rộng đồng thời hỗ trợ các câu lệnh COPY, INSERT, DELETE, UPDATE. Trong một số trường hợp, các câu lệnh ghi có thể được đặt sau các câu lệnh DDL như CREATE trong cùng một statement. Trong trường hợp như vậy, các câu lệnh ghi không được gửi đến Scaling Clusters đồng thời.

Ngoài ra, credit của mở rộng đồng thời áp dụng cho cả hoạt động đọc và ghi.

Hơn nữa, khi mở rộng đồng thời được kích hoạt cho queue, các truy vấn ghi thích hợp có thể được gửi đến Scaling Clusters đồng thời mà không cần chờ giải phóng tài nguyên từ main Amazon Redshift cluster. Bạn cũng có thể sử dụng credit theo giờ từ mở rộng đồng thời cho mỗi 24 giờ sử dụng main Amazon Redshift cluster để mở rộng quy mô cho truy vấn ghi.

Hạn chế mở rộng đồng thời

– Truy vấn đối với bảng sử dụng interleaved sort keys không được hỗ trợ.

– Truy vấn đối với bảng tạm thời không được hỗ trợ.

– Truy vấn truy cập vào tài nguyên bên ngoài được bảo vệ bởi mạng có hạn chế hoặc cấu hình Mạng Riêng Ảo (VPC) không được hỗ trợ.

– Truy vấn bao gồm hàm do người dùng định nghĩa (UDF) trong Python không được hỗ trợ.

– Truy vấn truy cập vào bảng hệ thống, bảng danh mục của PostgreSQL, hoặc bảng không dành cho việc sao lưu không được hỗ trợ.

– Truy vấn COPY hoặc UNLOAD truy cập vào tài nguyên bên ngoài có chính sách tài nguyên hạn chế không được hỗ trợ. Tài nguyên bên ngoài này bao gồm Amazon S3 bucket hoặc bảng DynamoDB. Chính sách có thể hạn chế truy cập từ source VPC cụ thể (aws:sourceVpc), điểm kết thúc source VPC  (aws:sourceVpce), hoặc địa chỉ IP nguồn (aws:SourceIp). Trong một số trường hợp, có thể cần phải xóa chính sách trên tài nguyên bên ngoài. Khi thực hiện, truy vấn COPY hoặc UNLOAD truy cập vào tài nguyên này sẽ được gửi đến Scaling Clusters đồng thời.

– Mở rộng đồng thời của Amazon Redshift cho các hoạt động ghi không hỗ trợ các hoạt động DDL (ghi) như CREATE TABLE hoặc ALTER TABLE.

– Sử dụng ANALYZE với lệnh COPY không được hỗ trợ.

– Hoạt động ghi đối với target table có DISTSTYLE được thiết lập là ALL không được hỗ trợ.

– COPY từ Amazon Redshift Spectrum hoặc Amazon EMR không được hỗ trợ.

– Hoạt động ghi đối với bảng có cột ID không được hỗ trợ.

– Amazon Redshift chỉ hỗ trợ mở rộng đồng thời cho hoạt động ghi trên các Amazon Redshift RA3 nodes, cụ thể là ra3.16xlarge, ra3.4xlarge, ra3.xlplus.

– Các loại node khác không được hỗ trợ mở rộng đồng thời cho hoạt động ghi.

Khu vực hỗ trợ

Mở rộng đồng thời cho việc ghi, tại thời điểm tháng 11 năm 2022, chỉ có sẵn ở các khu vực AWS sau:

– Khu vực miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) (us-east-2)

– Khu vực miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) (us-west-1)

– Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) (ap-south-1)

– Khu vực Châu Âu (Frankfurt) (eu-central-1)

– Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) (ap-northeast-1)

– Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) (ap-southeast-1)

– Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) (ap-southeast-2)

– Khu vực Châu Âu (London) (eu-west-2)

– Khu vực Châu Âu (Paris) (eu-west-3)

– Khu vực Nam Mỹ (São Paulo) (sa-east-1)