myApplications là gì?

AWS Management Console myApplications là bộ tính năng mới được thiết kế để cải thiện khả năng vận hành ứng dụng mà không mất nhiều thời gian, hỗ trợ chuyển đổi sang AWS nhanh chóng với quy mô lớn hơn. myApplications giúp giám sát chi phí, tính rõ ràng, chế độ bảo mật và hiệu suất của các ứng dụng trên AWS

myApplications có thể được sử dụng từ AWS Management Console.Tính năng này kết nối từng ứng dụng từ một view của bảng điều khiển, các dịch vụ đã kết nối sẽ tự động hiển thị trong myApplications và bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ trên các dịch vụ đó. Cùng Sunny Cloud tìm hiểu về bộ tính năng mới này.

Cách sử dụng AWS Management Console myApplications

Đăng nhập vào AWS Management Console. Tại Console Home, chọn vào Create application (tạo ứng dụng).

Bảng Console home trong AWS Management Console
Bảng Console home trong AWS Management Console

Nếu thực hiện một action trên dashboard của ứng dụng, bạn có thể kiểm tra chi tiết các tài nguyên dịch vụ liên quan như:

  • Kiểm tra hiệu suất ứng dụng (Amazon CloudWatch)
  • Kiểm tra chi phí và tình trạng sử dụng (AWS Cost Explorer)
  • Kết quả điều tra bảo mật (AWS Security Hub)

Ở bước tiếp theo, tại trai Specify application details (Chỉ định chi tiết ứng dụng), ta điền vào Application name (tên ứng dụng) và Application description (chi tiết ứng dụng)

Trước khi tìm kiếm và bổ sung resource, bạn cần kích hoạt ‘AWS Resource Explorer’ và tiến hành gắn thẻ. Nếu bạn không thiết lập ‘Resource Explorer’ và không gắn thẻ, màn hình sẽ hiển thị như sau.

Khung cảnh báo (màu vàng) thể hiện bạn cần phải kích hoạt AWS Resource Explorer

Tiếp theo cần bổ sung resource vào như sau.

Như vậy, ứng dụng của bạn đã được tạo thành công. Sau đó, bạn có thể thêm vào dữ liệu của doanh nghiệp bạn

Application overview widget sẽ hiển thị tên, mô tả và thẻ, giúp người dùng biết đang làm việc với ứng dụng nào. Cost and usage Widget trực quan hoá chi phí và lượng sử dụng tài nguyên AWS từ AWS Cost Explorer. Nó bao gồm chi phí hiện tại và dự kiến cuối tháng của ứng dụng, 5 dịch vụ có chi phí cao nhất, và biểu đồ xu hướng của chi phí cho tài nguyên ứng dụng hàng tháng. Bạn có thể giám sát chi phí của từng dịch vụ, tìm kiếm bất thường và thực hiện action khi cần.

Tham khảo: AWS Management Console myApplicationsが発表されました | SunnyCloud