Tính năng cập nhật : Kiểm tra thời gian khôi phục tiêu chuẩn

AWS Backup Audit Manager đã được bổ sung tính năng kiểm tra thời gian khôi phục tiêu chuẩn cho các tài nguyên của mình.

Bạn có thể chỉ định thời gian khôi phục tiêu chuẩn cho tài nguyên từ đó đánh giá xem thời gian khôi phục có đáp ứng yêu cầu kinh doanh hoặc có tuân thủ compliance hay không. Vì thế nó cũng được sử dụng để kiểm tra disaster recovery trail.

AWS Backup Audit Manager tự động thực hiện policy mới mỗi ngày và giám sát thời gian khôi phục tiêu chuẩn. Điều này thực hiện dựa trên thời gian cụ thể cho việc kiểm tra theo yêu cầu hoặc kiểm tra sau khi phục hồi.

Hơn nữa, trong quá trình audit, bạn có thể tạo báo cáo để chứng minh rằng chính sách bảo vệ dữ liệu của bạn tuân thủ các quy định cụ thể của tổ chức hoặc ban ngành.

Cách sử dụng tính năng mới của AWS Backup Audit Manager

  1. Chọn vào [Create framework ] để tạo một framework mới từ Backup Audit Manager.
Bảng Frameworks trong Backup Audit Manager
Bảng Frameworks trong Backup Audit Manager
  1. Trong bảng Controls, chọn vào [Restore time for resources meet target]
Danh sách tên các Control trong bảng Controls
Danh sách tên các Control trong bảng Controls
  1. Kiểm tra các thông tin chi tiết. Có thể thiết lập thời gian khôi phục (Target restore time) trong vòng một giờ.
  1. Triển khai framework sẽ được thông báo trong bảng Controls

Cơ chế điều khiển là so sánh thời gian mục tiêu đã được thiết lập trước với “toàn bộ thời gian thực hiện khôi phục” cho mỗi resource. Các hạng mục không đáp ứng tiêu chuẩn được xác định là không tuân thủ (non-compliance).

Tham khảo: 

【アップデート】AWS Backup Audit Managerで、リストア時間が基準満たしているかチェックできるようになりました | SunnyCloud