Việc thay đổi tên gọi này được công bố tại trang chính thức của AWS: Introducing Amazon Data Firehose, formerly known as Amazon Kinesis Data Firehose

Điều gì sẽ thay đổi khi đổi tên? 

Việc thay đổi tên từ Amazon Kinesis Data Firehose thành Amazon Data Firehose sẽ được thể hiện trên AWS Management Console, Official document, và trang dành cho dịch vụ. Ngoài ra, logo của dịch vụ không thay đổi. 

Sau khi đổi tên logo của Amazon Data Firehose không thay đổi
Sau khi đổi tên logo của Amazon Data Firehose không thay đổi

Tính đến ngày 11 tháng 2, việc thay đổi tên đã được cập nhật trên trang dịch vụ của Amazon Data Firehose, và chưa có phiên bản Tiếng Việt. 

Giao diện chính của Amazon Data Firehose
Giao diện chính của Amazon Data Firehose

Tuy nhiên, không có thay đổi đáng kể khi thay đổi tên.

Không có thay đổi nào khác đối với service endpoint, API, AWS Command Line Interface (AWS CLI), chính sách truy cập của AWS Identity and Access Management (IAM), và các chỉ số của Amazon CloudWatch. Vì vậy, các ứng dụng hiện có vẫn hoạt động bình thường.

Amazon Data Firehose là gì?

Đây là một dịch vụ quản lý cho phép bạn truyền dữ liệu phát trực tiếp theo thời gian thực đến các kho dữ liệu và công cụ phân tích như S3, RedShift, Elasticsearch.

Các đích đến chính của dữ liệu

 • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 • Amazon Redshift
 • Amazon OpenSearch Service
 • Amazon OpenSearch Serverless

HTTP endpoint thuộc sở hữu của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như:

 • Splunk
 • Datadog
 • Dynatrace
 • LogicMonitor
 • MongoDB
 • New Relic
 • Coralogix
 • Elastic

Các khái niệm chính

Delivery Stream: Là đích đến của việc gửi dữ liệu. Tạo một Kinesis Data Firehose delivery stream và gửi dữ liệu đến delivery stream này để sử dụng.

Data Producer: Là nguồn gửi dữ liệu đến Firehose, Ví dụ: một máy chủ web gửi log data  đến delivery stream.

Buffer Size/Buffer Interval (Kích thước bộ đệm/Khoảng thời gian đệm): Là kích thước và khoảng thời gian đệm mà Firehose sử dụng để chuyển giao dữ liệu từ nguồn đến đích. Kích thước bộ đệm được tính bằng MB và khoảng thời gian bộ đệm được tính bằng giây.

Chọn Amazon S3 làm đích đến và giả sử data producer là một loại log file nào đó. Dữ liệu truyền trực tiếp sẽ được chuyển giao đến S3 bucket.

IMG_256

Công dụng của Amazon Data Firehose

Tùy chọn mã hóa tự động

Có một tùy chọn tự động mã hóa dữ liệu được tải lên đích. Bạn có thể sử dụng key mã hóa AWS Key Management System (KMS) như một phần của cấu hình delivery stream.

Chuyển đổi định dạng dữ liệu

Trước khi lưu trữ dữ liệu vào Amazon S3 ở đích, bạn có thể kích hoạt chuyển đổi định dạng dữ liệu bằng console. Khi chuyển đổi định dạng dữ liệu được kích hoạt, đích duy nhất có thể được thiết lập cho stream là Amazon S3. Ngoài ra, việc kích hoạt chuyển đổi định dạng cũng sẽ vô hiệu hóa khả năng nén của Amazon S3.

Theo dõi hiệu suất

Các chỉ số theo dõi performance được hỗ trợ: lượng dữ liệu được gửi, lượng dữ liệu được tải lên đích, thời gian từ nguồn đến đích, giới hạn delivery stream, số lượng bản ghi được điều chỉnh, tỷ lệ thành công của việc tải lên…

Bằng cách sử dụng các chỉ số này, bạn có thể thực hiện các bước xử lý sau khi xác nhận quá trình xử lý đã hoàn thành một cách chính xác.

Tham khảo: Amazon Kinesis Data Firehose改めて「Amazon Data Firehose」とは | SunnyCloud