AWS Resource Explorer là gì?

Nếu bạn muốn tìm kiếm resource trong AWS nhanh chóng, hãy tìm hiểu về AWS Resource Explorer!

AWS Resource Explorer là một dịch vụ cho phép tìm kiếm các resource trong tài khoản AWS. Các resource có thể được tìm kiếm bằng cách sử dụng metadata của resource như tên, tags và ID.

Đây là một dịch vụ tương đối mới được công bố vào tháng 11 năm 2022, và đã có thể sử dụng trên khắp các khu vực.

Cách sử dụng

Để bắt đầu sử dụng Resource Explorer, bạn cần bật tính năng này, tạo và quản lý index để có thể phản hồi nhanh các truy vấn tìm kiếm.

Đầu tiên, chọn vào “Turn on Resource Explorer”.

IMG_256

Có hai tùy chọn là “Cài đặt nhanh” và “Cài đặt nâng cao”, ở đây Sunny Cloud đã chọn “Cài đặt nhanh”.

IMG_256

Index đã được tạo thành công.

IMG_256

Bạn có thể thực hiện tìm kiếm các resource trong tài khoản từ màn hình tìm kiếm resource. Ví dụ, thử tìm kiếm với từ khóa “snapshot”.

IMG_256

Danh sách các EC2 snapshot đã được hiển thị.

Ví dụ: Bạn có thể xem các resource nào đang chạy trong Sydney Region.

IMG_256

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tag để tìm kiếm.

Khu vực có loại là “Aggregator” sẽ là khu vực chính để tìm kiếm resource. Thông tin resource được chỉ mục trong Aggregator, vì vậy khi tìm kiếm, tốt nhất là nên sử dụng khu vực đã đặt là Aggregator.

Nội dung cập nhật – 65 resources mới

Resource Explorer hiện đã hỗ trợ thêm 65 dịch vụ resources mới. Việc gắn tag để kiểm tra và xác nhận resource rất tiện lợi.

1. apprunner:vpcconnector

2. appsync:apis

3. athena:datacatalog

4. athena:workgroup

5. codeguru-profiler:profilingGroup

6. databrew:dataset

7. databrew:recipe

8. databrew:ruleset

9. emr-serverless:applications

10. events:event-bus

11. events:rule

12. evidently:project/experiment

13. evidently:project/feature

14. evidently:project/launch

15. forecast:dataset-group

16. frauddetector:detector

17. frauddetector:entity-type

18. frauddetector:event-type

19. frauddetector:label

20. frauddetector:outcome

21. frauddetector:variable

22. geo:place-index

23. geo:tracker

24. globalaccelerator:accelerator

25. globalaccelerator:accelerator-listener

26. globalaccelerator:accelerator-listener-endpoint-group

27. greengrass:components

28. imagebuilder:component

29. imagebuilder:image

30. iot:rolealias

31. iotevents:alarmModel

32. iotevents:detectorModel

33. iotevents:input

34. iotsitewise:asset

35. iottwinmaker:workspace/component-type

36. iottwinmaker:workspace/entity

37. kafka:cluster

38. kafka:configuration

39. kinesisanalytics:application

40. kms:key

41. lex:bot-alias

42. lookoutmetrics:Alert

43. mediapackage-vod:packaging-configurations

44. mediapackage-vod:packaging-groups

45. mediatailor:playbackConfiguration

46. network-firewall:firewall-policy

47. networkmanager:core-network

48. networkmanager:device

49. networkmanager:global-network

50. networkmanager:link

51. personalize:dataset

52. personalize:dataset-group

53. personalize:schema

54. qldb:stream

55. refactor-spaces:environment/application

56. refactor-spaces:environment/application/route

57. refactor-spaces:environment/application/service

58. rekognition:project

59. route53-recovery-readiness:recovery-group

60. route53-recovery-readiness:resource-set

61. route53:healthcheck

62. route53:hostedzone

63. secretsmanager:secret

64. wisdom:association

65. wisdom:knowledge-base

Tham khảo : 【アップデート】AWS Resource Explorerが65の新規リソースをサポートしました | SunnyCloud