Chức năng quản lý runtime version của AWS Lambda là gì?

Chức năng quản lý runtime version của AWS Lambda giúp kiểm soát và quản lý runtime version mà Lambda functions (hàm Lambda) của bạn sử dụng. Điều này cung cấp cho bạn khả năng xem runtime patch version và kiểm soát quá trình cập nhật runtime cho các Lambda function (hàm lambda) của bạn

Với cấu hình mặc định, AWS Lambda sẽ tự động cập nhật runtime khi có phiên bản mới. Tuy nhiên, chức năng quản lý phiên bản runtime cho phép bạn điều khiển quá trình cập nhật, đồng bộ hóa cập nhật runtime với quá trình triển khai của các function theo yêu cầu. Điều này cho phép bạn kiểm soát thời gian Lambda áp dụng cập nhật runtime, giúp phát hiện sớm sự không tương thích có thể xảy ra trong cập nhật runtime.

Thêm vào đó, bạn có thể đồng bộ hóa cập nhật runtime với quá trình triển khai của các function theo yêu cầu của bạn. Điều này cho phép bạn kiểm soát khi Lambda áp dụng cập nhật runtime, giúp bạn phát hiện sớm sự không tương thích có thể xảy ra trong cập nhật runtime.

Trong trường hợp xảy ra sự không tương thích trong cập nhật runtime, bạn có khả năng quay trở lại runtime version trước đó. Điều này giúp duy trì hoạt động của function và giảm thiểu thời gian gián đoạn. Bên cạnh đó, bạn còn có thể sửa chữa sự không tương thích trước khi áp dụng runtime version mới nhất.

Chế độ cập nhật runtime

Có ba chế độ cập nhật runtime:

 1. Auto(tự động)※mặc định
 2. Function Update(cập nhật function)
 3. Manual(thủ công)

1) Auto (tự động)

Đây là cấu hình mặc định được AWS khuyến nghị. Lambda có thể tự động xử lý cập nhật runtime, giảm thiểu tối đa chi phí hoạt động.

Trong chế độ này, cập nhật runtime được thực hiện theo hai bước.

Bước 1: Runtime version mới được áp dụng cho các function tạo mới hoặc được thay đổi.

Bước 2: Cập nhật runtime sẽ được áp dụng cho các function còn lại mà đã được cấu hình để sử dụng chế độ cập nhật runtime tự động.

2) Function Update (cập nhật hàm)

Mỗi lần thay đổi code hoặc cấu hình function, bạn sẽ cập nhật function đó lên runtime version mới nhất.

Điều này giống như bước đầu tiên của chế độ auto. Điểm khác biệt là trong chế độ auto có bước thứ hai, trong đó Lambda sẽ cập nhật runtime cho các function không thay đổi.

Trong chế độ Function Update, nếu function không thay đổi thì nó sẽ tiếp tục sử dụng runtime version hiện tại vô thời hạn. Nếu không thay đổi hàm thường xuyên, bạn cần sử dụng chế độ Auto.

Khi đồng bộ cập nhật runtime với việc triển khai function, bạn có thể kiểm soát khi nào Lambda cập nhật runtime. Ví dụ, có thể tránh cập nhật vào thời điểm mà người dùng truy cập nhiều hoặc khi có event, giúp giảm rủi ro do cập nhật.

Ngoài ra, khi sử dụng chế độ Function Update trong pipeline CI/CD, có thể phát hiện sự không tương thích trong runtime mới, điều này rất hữu ích nếu bạn tạo một phiên bản function công khai mới cho mỗi lần triển khai.

3) Manual (thủ công)

Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát runtime version mà function sử dụng. Khi kích hoạt chế độ Manual, bạn cần chỉ định ARN của runtime version mà bạn muốn sử dụng. Việc này tương đương với việc xác nhận từ dòng log INIT_START.

Cập nhật chức năng Quản lý Runtime Version

 1. Khi chọn function Lambda từ bảng điều khiển quản lý Runtime settings, có thể thấy nút “Edit runtime management configuration”.
Bảng Runtime settings
Bảng Runtime settings
 1. Khi bạn chọn “Function update”, sẽ xuất hiện cảnh báo sau:
  “When you choose Function Update, your runtime version will not be updated unless you make updates to your function”
  Có nghĩa là:
  “khi chọn Function Update (Cập nhật hàm), runtime version sẽ không được cập nhật trừ khi bạn thay đổi function”
Cảnh báo xuất hiện khi chọn Function update
Cảnh báo xuất hiện khi chọn Function update

(3) Khi chọn “Manual“, sẽ có cảnh báo hiện ra như sau:
“When you choose Manual, your function’s runtime version won’t receive security updates”
Có nghĩa là:
“Khi bạn chọn [Manual], runtime version của function sẽ không nhận được cập nhật bảo mật.”

Ngoài ra, một ô để nhập ARN của runtime version cũng hiện ra.

Cảnh báo xuất hiện khi chọn Manual
Cảnh báo xuất hiện khi chọn Manual

Tổng kết

Chức năng Quản lý Runtime Version hiện đã được phát hành rộng rãi, nhưng cấu hình mặc định vẫn là lựa chọn được khuyên dùng. Hãy xem đây là tùy chọn tạm thời khi có vấn đề về sự không tương thích của các bản cập nhật runtime Lambda.