Cập nhật cơ sở dữ liệu MySQL 5.7 và PostgreSQL 11

Vào ngày 21 tháng 12, AWS đã thông báo  phiên bản cơ sở dữ liệu MySQL 5.7 và PostgreSQL 11 đang chạy trên Amazon AuroraAmazon Relational Database Service (Amazon RDS) sẽ tự động được đăng ký Amazon RDS Extended Support  từ ngày 29 tháng 2 năm 2024.

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/your-mysql-5-7-and-postgresql-11-databases-will-be-automatically-enrolled-into-amazon-rds-extended-support/

community major
version
RDS/Aurora versionngày community
EOL
ngày kết thúc hỗ trợ
tiêu chuẩn RDS
ngày bắt đầu tính phí
hỗ trợ mở rộng RDS
ngày kết thúc hỗ trợ
mở rộng  RDS
MySQL 5.7RDS for MySQL 5.710/202329/2/20241/3/202428/2/2027
Aurora MySQL 231/10/20241/12/2024
PostgreSQL 11RDS for PostgreSQL 1111/202331/3/20241/4/202431/3/2027
Aurora PostgreSQL 1129/2/2024

Một instance của MySQL đã gặp lỗi khi cập nhật từ MySQL 5.7 lên 8.0, vì vậy dưới đây là chia sẻ về các điều kiện cần thiết cho việc cập nhật.

Lỗi sau khi cập nhật

Chọn áp dụng các thay đổi nâng cấp ngay lập tức. Tuy nhiên sau một thời gian, kiểm tra cho thấy nó vẫn hoạt động ở phiên bản cũ. Khi kiểm tra log, có đầu ra như sau:

Database instance is in a state that cannot be upgraded: PreUpgrade checks failed: RDS detected Incompatibilities upgrading to MySQL 5.7.33. More details can be found in the PrePatchCompatibility.log file, accessible in the ‘logs’ section below.

PreUpgrade thất bại, nên thực hiện lệnh sau từ CLI để kiểm tra log.

aws rds describe-db-log-files --db-instance-identifier <DB identifier> --query '*[].[LogFileName]' --output text
IMG_256

Có thể xác định được PrePatchCompatibility.log như trên.

Để tải xuống, thực hiện thêm lệnh sau.

aws rds download-db-log-file-portion –db-instance-identifier \
–log-file-name PrePatchCompatibility.log –starting-token 0 \
–output text >

IMG_256

Sau đó, tải log từ CloudShell. Bạn có thể biết được lỗi nào tương ứng theo định dạng bên dưới.

Nếu bạn gặp phải các vấn đề về điều kiện tiên quyết, hãy thực hiện các biện pháp tương ứng và sau đó cập nhật phiên bản một lần nữa.

Tham khảo: 【こんなときどうする?】MySQL 5.7 および PostgreSQL 11データベースのアップデートが失敗したら? | SunnyCloud