Mục lục bài viết

Nội dung cập nhật

Amazon GuardDuty Malware Protection có thể phát hiện ra phần mềm độc hại và bảo vệ dữ liệu từ S3. GuardDuty Malware Protection đã có từ trước, nhưng tính năng block chưa được công bố.

Với cập nhật mới được công bố hôm nay, bạn có thể quét các đối tượng mới tải lên Amazon S3 buckets để tìm ra phần mềm độc hại, virus và nội dung đáng ngờ khác, và tách biệt nội dung đáng ngờ đó trước khi đưa vào quy trình tiếp theo.

Tính năng bảo vệ khỏi malware của S3 không được kích hoạt theo mặc định khi kích hoạt GuardDuty, nhưng có thể kích hoạt riêng biệt. Bạn có thể thiết lập thông qua “New S3 Malware Protection” trong “Protection Plan”.

Bạn có thể triển khai bảo vệ khỏi malware S3 theo yêu cầu của ứng dụng. Trước đây chỉ có thể phát hiện, không thể block, và đây là một cập nhật tuyệt vời mang đến sự cải tiến về cấp độ bảo mật từ quan điểm phòng vệ.

Các Eligible Regions làm việc với GuardDuty có thể sử dụng trên tất cả các khu vực AWS. Ngoài ra, bảo vệ khỏi malware S3 cũng có thể sử dụng miễn phí trong một thời gian.