AZ DNS Affinity là gì?

Bạn đã từng nghe về DNS Affinity của Availability Zone (AZ) chưa?

AZ DNS Affinity (Azure DNS Affinity) là một tính năng trong Microsoft Azure giúp quản lý và tạo kết nối giữa tên miền DNS và các tài nguyên ở các vùng khác nhau. Tính năng này giúp đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi cho ứng dụng trên Azure. Đồng thời đảm bảo ứng dụng có thể tự động định tuyến yêu cầu đến các tài nguyên trong các vùng khác nhau, giúp nâng cao tính khả dụng và hiệu suất của ứng dụng. AZ DNS Affinity là một phần của dịch vụ Azure DNS và giúp quản lý tên miền DNS dễ dàng trong môi trường đa vùng trên nền tảng Azure.

Để từ chối các yêu cầu đến từ các Availability Zone bị lỗi, bạn cần phải triển khai tính năng DNS Affinity của Availability Zone.

Để triển khai Availability Zone, cần tắt tính năng phân tán tải cross-zone của Application Load Balancer (ALB), Classic Load Balancer (CLB), và Network Load Balancer (NLB) (Trong NLB, tính năng phân tán tải cross-zone được tắt mặc định).

Tuy nhiên, việc tắt phân tán tải cross-zone không hẳn có thể giải quyết được mọi thứ.

Bằng việc tắt Cross-zone load balancing, traffic sẽ được phân bổ đều giữa các AZ chính thức, không phụ thuộc vào số lượng instances trong mỗi AZ. Trong trường hợp số instance trong Auto Scaling không cân đối, instance thuộc AZ có ít resource hơn sẽ chịu nhiều tải hơn.

Sơ đồ hoạt động của AZ DNS Affinity
Sơ đồ hoạt động của AZ DNS Affinity

Nội dung cập nhật nâng cao hiệu suất của NLB (giải pháp cân bằng tải web server)

NLB (Network Load Balancer) hiện đã hỗ trợ DNS Affinity của AZ giúp ngắt kết nối với target lỗi và và kết thúc kết nối UDP theo mặc định.

Availability Zone DNS Affinity (Điểm kết nối DNS theo Vùng Khả dụng)

NLB phân giải DNS để client nhận được địa chỉ IP sao cho tải được cân bằng trong cùng một AZ.

Bản cập nhật này cho phép bạn:

– Xây dựng các application stack độc lập trong mỗi zone
– Giảm độ trễ của ứng dụng
– Cải thiện hiệu suất ứng dụng.

Để đảm bảo tính sẵn sàng, bạn cũng có thể xây dựng ứng dụng trên nhiều AZ.

Disable kết nối với target lỗi

NLB tự động ngắt kết nối đối với các target không vượt qua được health check (kiểm tra sức khỏe mặc định). Bạn có thể chọn giữ hoặc ngắt kết nối hoạt động với các target không vượt qua health check. Bằng cách tắt chế độ hoạt động mặc định của NLB, bạn có thể ngăn việc kết nối lại từ phía khách hàng khi xảy ra sự cố.

Kết thúc kết nối UDP mặc định

Sau bản cập nhật này, NLB có khả năng mặc định dừng các kết nối UDP đối với target group UDP được tạo mới sau khi đăng ký bị hết hạn.

Trước cập nhật, kết nối UDP thường được giữ mở và điều này dẫn đến việc duy trì một pool kết nối lớn cho ứng dụng, từ đó tạo ra một khoản chi phí không cần thiết.

Với cập nhật này, bạn có thể chấm dứt các kết nối UDP tồn đọng trong thời gian dài một cách dễ dàng giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

Tham khảo:
1.【アップデート】Network Load Balancer (NLB) の可用性とパフォーマンスが改善されました
2. Announcing new AWS Network Load Balancer (NLB) availability and performance capabilities