Mới đây, tại sự kiện AWS re:Invent 2023, AWS đã công bố Amazon RDS chính thức hỗ trợ IBM Db2

Amazon RDS for Db2 là gì?

Với Amazon RDS for Db2, RDB engine của IBM trong Db2 có thể sử dụng trên RDS.

Trước đây nếu đang sử dụng Db2 on-premise, bạn cần cài đặt trên EC2 khi cần di chuyển sang AWS hoặc xem xét việc chuyển đổi sang một engine khác.

Với sự công bố RDS for Db2 lần này, bạn có thể chuyển đổi sang dịch vụ được quản lý mà không cần thay đổi engine.

Bạn có thể tạo Multi-AZ deployment chỉ với vài thao tác. Điều này cho phép dữ liệu được sao chép đồng bộ đến Standby database instance tại một Availability Zone khác. Bạn có thể sử dụng AWS Database Migration Service (AWS DMS) hoặc native Db2 tool để di chuyển Db2 workload tự quản lý sang Amazon RDS.

Đặc điểm của IBM Db2 

  • Chỉ hỗ trợ license BYOL

Mô hình license của RDS for Db2 khác với RDS for SQL Server (chỉ có LI, không hỗ trợ BYOL) và RDS for Oracle (có thể chọn LI hoặc BYOL),

  • Có thể chọn 2 edition sau
    – IBM Db2 Standard
    – IBM Db2 Advanced
  • Chỉ hỗ trợ engine version 11.5.9.0

Một số lưu ý khác

Các tính năng khác của RDS hiện tại không có sự khác biệt. Ngoài ra, phí instance, giống với RDS for PostgreSQL và không thể chọn Graviton instance. Nếu bạn có ý định chuyển sang AWS, hoặc đang vận hành Db2 trên EC2, hãy thử cân nhắc chuyển sang RDS.

Tham khảo: 

Amazon RDS で IBM Db2 がサポートされました | SunnyCloud