Mục lục bài viết

Nội dung cập nhật

Mục đích là để khả quan hoá quá trình tối ưu hóa lưu trữ. Bạn có thể kiểm tra tiến trình của quá trình tối ưu hóa lưu trữ, như tăng quy mô kích thước lưu trữ hoặc thay đổi volume lưu trữ.

Điều kiện tiên quyết là khi tăng kích thước lưu trữ hoặc thay đổi loại volume lưu trữ, trạng thái tối ưu hóa lưu trữ sẽ được áp dụng cho instance cơ sở dữ liệu một lần.

Tiếp theo, khi bạn cố gắng thay đổi lại, thì thay đổi đó sẽ bị trì hoãn cho đến khi tối ưu hóa lưu trữ hoàn tất.

Với cập nhật này, khi sử dụng chỉ số tiến trình, bạn có thể hiểu chính xác tiến trình và ước tính thời gian hoàn tất tối ưu hóa lưu trữ.

Thử nghiệm

Đầu tiên, thay đổi kích thước lưu trữ.

Màn hình hiển thị là đã chuyển sang trạng thái storage-optimization.

Ngoài ra, khi đang thay đổi kích thước lưu trữ, một tin nhắn sẽ được hiển thị cho biết việc thực hiện thay đổi là NG.

Thông thường, tối ưu hóa lưu trữ sẽ hoàn tất sau vài giờ, nhưng có thể mất hơn 24 giờ. Khi DB Instance ở trạng thái storage-optimization, Instance đang hoạt động.

Điều này không ảnh hưởng đến tính khả dụng của ứng dụng. Có thể chạy ứng dụng mà không cần chờ đến khi Instance sẳn sàng.

Với bản cập nhật này, bạn có thể xem thanh tiến trình của storage-optimization. Biết được phần trăm, nên có thể tính thời gian ước tính từ lúc thực hiện và phần trăm tiến trình!

Các engine DB được hỗ trợ

Được hỗ trợ trên tất cả các phiên bản của Amazon RDS for PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server.

Ngoài ra, còn hỗ trợ cho tất cả các triển khai Single-AZ, Multi-AZ và Multi-AZ có 2 bản sao dự phòng có thể đọc.