AWS Thinkbox là gì?

AWS Thinkbox (https://aws.amazon.com/vi/thinkbox-deadline/) là một sản phẩm của AWS sẽ được cung cấp miễn phí vào tháng 8 năm 2022. Mục đích của việc miễn phí là đem tới cho các artists và studio khả năng truy cập và giá trị thặng dư lớn hơn.

Tất nhiên, Deadline cũng có thể sử dụng miễn phí.

Trước đây, AWS Thinkbox cung cấp 2 licenses miễn phí, sau đó tăng lên 10 licenses miễn phí và bây giờ thì hoàn toàn miễn phí.

Các công cụ của AWS Thinkbox:

  • Deadline Studio: Tối ưu hoá compute resources, rendering tools
  • Draft: Simple post-rendering and compositing task
  • Krakatoa: Volumetric particle rendering toolkit
  • XMesh: Mesh caching solution
  • Frost: Tạo một single mesh từ particles
  • Stoke: Particle simulation tool

Nội dung cập nhật

DeadlineCommand application plugin đã được đưa vào sử dụng chính thức, hỗ trợ cập nhật tích hợp của bên thứ 3 và nâng cấp lên Python 3.10.

Với bản cập nhật này, bạn có thể chạy các tập lệnh DeadlineCommand hoặc Python gốc mà không cần cấu hình trước Deadline hoặc cài đặt Python.

Tích hợp sản phẩm mới của bên thứ ba bao gồm Autodesk Maya 2024, Autodesk 3ds Max 2024, Maxon Cinema 4D 2023, Autodesk VRED 2023 và Adobe After Effects 2023. Ngoài ra Unreal Engine 5 (UE5) plugin mới tự động hoá và tích hợp Deadline rendering từ trong UE Movie Render Queue.

Thử nghiệm

Chọn “Nimble Studio” từ hộp tìm kiếm của management console.

AWS Thinkbox Deadline 10.3

Nhấp vào “Chuyển sang AWS Thinkbox” từ dịch vụ liên quan “AWS Thinkbox” hiển thị ở cuối màn hình.

AWS Thinkbox Deadline 10.3

Tải xuống Deadline 10.3 mới nhất từ các sản phẩm Thinibox.

AWS Thinkbox Deadline 10.3

Tải installer và nhấp “Finish”

Select OS for Installer

Chạy installer đã tải. Ở đây chon MongoDB

Install MongoDB

Tiếp theo, cài đặt Deadline Client.

Install Deadline Client

Deadline Worker đã khởi động

AWS Thinkbox Deadline 10.3

Deadline 10.3 thiết lập Python 3.10 làm mặc định cho tất cả các ứng dụng và plugin để đáp ứng đề xuất của VFX Platform năm 2023.