Mục lục bài viết

Amazon RDS Custom là gì?

Amazon RDS Custom là một dịch vụ được quản lý bởi Amazon RDS giúp người dùng thực hiện việc bảo trì và tùy chỉnh, bao gồm việc áp dụng bản vá cho cơ sở dữ liệu và hệ điều hành, sao lưu, v.v.

Vì là một dịch vụ được quản lý, bạn có thể tự động hóa việc thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu trên AWS cloud. Hơn nữa, bạn có thể truy cập vào hệ điều hành cơ sở dữ liệu, cấu hình cài đặt, cài đặt bản vá và kích hoạt các tính năng gốc phù hợp với yêu cầu của các ứng dụng phụ thuộc.

Đây là dịch vụ ngược lại với dịch vụ quản lý Amazon RDS, không yêu cầu truy cập vào hệ điều hành và không cần bảo trì hay cài đặt bản vá cho phần OS.

Amazon RDS Custom nổi bật ở những trường hợp cần tùy chỉnh ứng dụng của bên thứ ba, và không thể dễ dàng chuyển đổi sang dịch vụ được quản lý hoàn toàn. Những tình huống yêu cầu sự linh hoạt như tùy chỉnh máy chủ cơ sở dữ liệu hoặc phần hệ điều hành, hoặc thay đổi cấu hình phần mềm cơ sở dữ liệu để hỗ trợ các ứng dụng của bên thứ ba yêu cầu quyền truy cập đặc quyền.

Amazon RDS Custom cũng cho phép người dùng đăng nhập vào máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle bằng SSH.

Sự khác biệt giữa Amazon RDS Custom và Amazon RDS for Oracle

Đầu tiên, khi sử dụng cơ sở dữ liệu, bạn có một số lựa chọn: cài đặt cơ sở dữ liệu trên on-premises, cài đặt cơ sở dữ liệu trên Amazon EC2, sử dụng Amazon RDS, hoặc sử dụng Amazon RDS Custom. 

Hiện tại, chúng ta có thể phân loại theo 4 cách như trên.

Nếu cần tùy chỉnh ứng dụng trước đây, bạn phải cài đặt cơ sở dữ liệu trên môi trường on-premises hoặc Amazon EC2. Trong mô hình chia sẻ trách nhiệm giữa khách hàng và AWS, khi sử dụng Amazon EC2, AWS sẽ chịu trách nhiệm về bảo trì máy chủ, phần cứng, trong khi người dùng sẽ chịu trách nhiệm về phần còn lại. Nếu sử dụng Amazon RDS, khách hàng chỉ cần phụ trách về việc tối ưu hóa ứng dụng.

Với Amazon RDS Custom, phần bảo trì OS và cơ sở dữ liệu sẽ được cung cấp theo mô hình chia sẻ trách nhiệm mới giữa AWS và người dùng.

Lợi ích của Amazon RDS Custom là bạn có thể tận dụng các khía cạnh được quản lý của Amazon RDS và tính linh hoạt của Amazon EC2 để sử dụng cơ sở dữ liệu trong môi trường tùy chỉnh.

Các khu vực hỗ trợ

Hai khu vực hỗ trợ mới được thêm vào Amazon RDS custom đó là Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) và Châu Âu (London)  

Để biết thêm về các khu vực được hỗ trợ chính thức và phí dịch vụ vui lòng xem tại đây