Trusted Language Extensions for PostgreSQL

Trusted Language Extensions for PostgreSQL (TLE) là tính năng được công bố tại sự kiện re:Invent 2022. Đây là một bộ công cụ phát triển open source để xây dựng các tính năng mở rộng PostgreSQL. Có thể tạo ra các tính năng mở rộng cơ sở dữ liệu hiệu suất cao một cách hiệu quả. Để cài đặt các tính năng mở rộng, bạn cần phải có quyền truy cập vào hệ thống file, nhưng với TLE, bạn có thể trực tiếp cài đặt tính năng mà bạn muốn.

Hình ảnh Trusted Language Extensions for PostgreSQL (TLE) tại sự kiện re:Invent 2022
Hình ảnh Trusted Language Extensions for PostgreSQL (TLE) tại sự kiện re:Invent 2022

Hướng dẫn kích hoạt TLE

1) Chọn Postgres14 trên Amazon RDS for PostgreSQL. Bạn cũng có thể chọn aurora-postgresql14 trên Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible cluster.

Tạo nhóm Parameter trong Amazon RDS
Tạo nhóm Parameter trong Amazon RDS
  1. Chọn [shared_preload_libraries] từ parameter và chỉnh sửa các tham số đó.
Chọn shared_preload_libraries trong Parameters
Chọn shared_preload_libraries trong Parameters

Để bắt đầu xây dựng với Trusted Language Extensions bạn sử dụng các ngôn ngữ như JavaScript, Perl, PL/pgSQL, v.v.

Nội dung cập nhật

Bây giờ bạn có thể tạo các loại dữ liệu mới trong TLE, chỉ định cách lưu trữ và định nghĩa các hàm hỗ trợ các thao tác SQL và chỉ mục cho loại dữ liệu mới.

Tốc độ tìm kiếm được cải thiện so với các loại tích hợp như số và văn bản.

Ngoài ra, bạn có thể xây dựng các loại dữ liệu tùy chỉnh ARN để lưu trữ và so sánh ARN từ ứng dụng, và tận dụng các tính năng của PostgreSQL như chỉ mục.

Các phiên bản Amazon RDS hỗ trợ tuỳ chỉnh dữ liệu

Hỗ trợ cho các loại dữ liệu tùy chỉnh trong tính năng mở rộng PostgreSQL pg_tle v1.1.1 hiện có ở tất cả các khu vực AWS, bao gồm cả AWS GovCloud (Mỹ).

Các phiên bản được hỗ trợ bao gồm PostgreSQL 15.4 trở lên, 14.9 trở lên, 13.12 trở lên.

Tham khảo: 【アップデート】Amazon RDS が PostgreSQL の Trusted Language Extensions でカスタム データ型をサポートするようになりました | SunnyCloud