Virtual Deliverability Manager Advisor là gì?

Virtual Deliverability Manager Advisor là một công cụ mới hỗ trợ tối ưu hóa khả năng phân phối và tương tác qua email bằng cách xác định vấn đề về hiệu suất và cơ sở hạ tầng ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng gửi email và danh tiếng của bạn. Nó cung cấp giải pháp thông qua hướng dẫn cụ thể về cách khắc phục vấn đề đã xác định.

Các đề xuất về infrastructure từ Advisor sẽ được hiển thị trong bảng Open recommendations. Các đề xuất này nhằm xác định vấn đề về tiêu chuẩn email authentication, như không có các bản ghi SPF, DKIM, DMARC, hoặc BIMI, hoặc các vấn đề về cài đặt như định dạng không chính xác, độ dài của key quá ngắn. Chúng được phân loại theo mức độ ảnh hưởng, ID tên miền gửi, và alert age. Trong list box của thanh tìm kiếm, có tùy chọn để lọc theo mức độ ảnh hưởng, loại infrastructure, hoặc tên ID gửi. Trong cột “Ngày xác nhận cuối cùng” hiển thị thời gian tương đối của đề xuất được cập nhật lần cuối, chẳng hạn như “vừa mới đây” hoặc “15 phút trước”. Trong cột cuối cùng Resolve issue, có hướng dẫn giải quyết vấn đề cụ thể và hiển thị liên kết đến phần liên quan của Amazon SES Developer Guide.

Nội dung cập nhật

Bản cập nhật này sẽ cung cấp các phương pháp mới để nâng cao tỷ lệ tương tác và khả năng gửi email thành công. Virtual Deliverability Manager của SES có thể thông báo cảnh báo cho người dùng về những lỗ hổng trong cài đặt gửi email thông qua Amazon EventBridge. Người dùng có thể nhanh chóng sửa chữa khi có sai sót trong cài đặt gửi, và điều này có thể cải thiện tỷ lệ gửi email.

Trước đây, Virtual Deliverability Manager của SES đã có tính năng đề xuất để tối ưu khả năng gửi và tương tác email từ SES Console và AWS API. Với bản cập nhật này, bạn có thể kiểm tra các đề xuất xem có cần hành động hay không, và tuỳ chỉnh workflow để theo dõi các đề xuất thay đổi. Sử dụng các công cụ được cung cấp bởi Amazon EventBridge bạn có thể nhận thông báo khi có đề xuất mới, và xác nhận khi nào các đề xuất hiện có được giải quyết.

Bạn có thể định tuyến thông báo đến Amazon SNS để nhận thông báo qua email hoặc thông báo văn bản, hoặc có thể định tuyến thông báo đến AWS Lambda để kích hoạt workflow tuỳ chỉnh.

Nếu không có thông báo, Advisor sẽ hiển thị một tin nhắn biểu thị việc không có đề xuất nào chưa được giải quyết. Vì vậy bạn nên kiểm tra Advisor thường xuyên.

Thử nghiệm Virtual Deliverability Manager Advisor

Để kích hoạt Virtual Deliverability Manager Advisor, trước tiên bạn cần chọn vào Get started with Virtual Deliverability Manager

Khởi động Virtual Deliverability Manager

Chọn on/off mục theo dõi tương tác (Select Engagement tracking) và chọn vào “Next”.

Lựa chọn có theo dõi tương tác hay không
Lựa chọn có theo dõi tương tác hay không

Chọn on/off mục gửi chia sẻ đã được tối ưu (Optimized shared deliver) và nhấp “Next”.

Lựa chọn có chia sẻ tối ưu hay không
Lựa chọn có chia sẻ tối ưu hay không

Hoàn tất thiết lập trong màn hình tiếp theo.

Các đề xuất chưa giải quyết sẽ được sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng và hiển thị trong Virtual Deliverability Manager Advisor.

Các đề xuất được sắp xếp theo mức độ
Các đề xuất được sắp xếp theo mức độ

Tham khảo: Amazon SESのVirtual Deliverability Manager アドバイザーで新しい推奨事項通知がサポートされました | SunnyCloud