Mục lục bài viết

Volume Shadow Copy Service (VSS)

Volume Shadow Copy Service (VSS) là công nghệ do Microsoft cung cấp.

VSS Backup sử dụng công nghệ Microsoft Volume Shadow Copy Service để tạo ra snapshot.

Điều này cho phép ứng dụng người dùng cập nhật dữ liệu trên ổ đĩa cùng với quá trình sao lưu, từ đó có thể lấy bản sao lưu trong lúc ứng dụng đang chạy.

Bằng việc sử dụng tính năng application-consistent backups của AWS VSS, bạn có thể tạo bản chụp snapshot có tính application-consistent, liên kết với Amazon EC2 Windows instances

Các snapshot thông thường của EBS chỉ có crash-consistent như thiết bị lưu trữ, nhưng VSS đặc biệt hơn là có application-consistent.

Dưới đây là các điều kiện tiên quyết để sử dụng VSS:

・ SSM Agent được cài đặt trên EC2 với phiên bản từ 3.0.502.0 trở lên.

・ Hệ điều hành là Windows Server 2012 trở lên.

・ Gói AWSVSSComponents được cài đặt trên EC2.

・ Do liên kết với các components, phiên bản .NET Framework cần từ 4.6 trở lên, và phiên bản PowerShell cần từ 3.3.48.0 trở lên.

・ EC2 role có quyền truy cập để tạo VSS backup được đính kèm.

Nội dung cập nhật

Chính sách quản lý Microsoft Windows Volume Snapshot Copy Service của Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) đã được cập nhật.

Với bản cập nhật này, không cần thực hiện các quyền riêng lẻ hay triển khai chính sách tự xác định để quản lý VSS, và quá trình lấy snapshot có tính application-consistent được đảm bảo.

Thử nghiệm về chính sách quản lý 

Chính sách quản lý có tên [AWSEC2VssSnapshotPolicy] là chính sách tương ứng.

Bao gồm tất cả các quyền truy cập cần thiết để tạo VSS snapshot tương thích.

AWS VSS hiện hỗ trợ application-consistent managed policies

Nếu bạn chỉ muốn tạo AMI hoặc chỉ muốn tạo snapshot, nên chỉnh sửa chính sách quản lý cho phù hợp.