Trước đây, InfluxDB đã được cài đặt và sử dụng trên EC2. Và cần phải sử dụng SaaS của InfluxDB Cloud, nhưng bây giờ có thể sử dụng như một dịch vụ của AWS. 

InfluxDB là gì?

InfluxDB là một cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (Time series database) của open source. Nó được so sánh về hiệu suất với các cơ sở dữ liệu khác trên nhiều trang web và được biết đến như một cơ sở dữ liệu tốc độ cao. InfluxDB 3.0 là phiên bản mới nhất, nếu là bản SaaS thì có các đặc điểm sau:

・ Lưu trữ và tính toán tự động phù hợp với khối lượng công việc. Đây là dịch vụ được quản lý, vì vậy không cần sử dụng cơ sở hạ tầng để quản lý.

・ Có thể thu thập hàng tỷ điểm dữ liệu mỗi giây với unlimited cardinality.

・ Chỉ thanh toán cho phần tài nguyên đã sử dụng

Amazon Timestream là gì?

Amazon Timestream là một time series database, thường được sử dụng cho time series database của cảm biến IoT.

Đầu tiên, time series database có thể được định nghĩa là “series database được ghi lại cùng với timestamps để đo lường sự kiện thay đổi theo thời gian”.

Time series database có thể được sử dụng trong những tình huống sau:

Ứng dụng time series database

Ứng dụng dành cho IoT

Giám sát cảm biến và mạng

Quản lý hàng tồn kho

Tình trạng ùn tắc giao thông

Tình hình và quản lý sản xuất, logistics

Dự đoán và phân tích

Dự đoán thị trường chứng khoán

Dự đoán hàng tồn kho và nhu cầu sản phẩm

Dự đoán dữ liệu tài chính của doanh nghiệp

Giám sát và phân tích kết quả

Giám sát cảm biến và thiết bị IoT

Giám sát ứng dụng, phần mềm

Sự khác nhau giữa Amazon Timestream và Amazon Timestream for InfluxDB

Amazon Timestream for InfluxDB được sử dụng như một tính năng của dịch vụ Amazon TimeStream.

Ban đầu, Amazon TimeStream được chia thành hai phần: Timestream Serverless và Timestream for InfluxDB.

IMG_256

Amazon Timestream Serverless thông thường là time series database độc quyền của AWS. Mặt khác, nên xem dịch vụ InfluxDB như một cách để sử dụng InfluxDB trên AWS.

Tạo database bằng Timestream cho InfluxDB

IMG_256

Để xác thực cơ sở dữ liệu, cần các thông tin sau:

–  DB instance name

– Tên người dùng

– Tên tổ chức

– Initial bucket name

– Mật khẩu

IMG_256

Tiến hành cài đặt instance và cài đặt lưu trữ.

IMG_256

Ở đây chọn lớp instance DB kích thước nhỏ nhất là “db.influx.medium”.

Bạn có thể chọn từ ba loại lưu trữ: “Influx IO Included (3K)”, “Influx IO Included (12K)”, và “Influx IO Included (16K)”.

Tiếp theo,  có 2 lựa chọn cho [cài đặt tính khả năng]: Multi-AZ with standby và Single-AZ.

IMG_256

Tiến hành cài đặt kết nối.

IMG_256

Thực hiện cài đặt parameter group, log distribution, và cài đặt tag, sau đó nhấp vào “Tạo instance InfluxDB”.

IMG_256

Chờ đến khi instance InfluxDB được tạo.

IMG_256

Đối với việc truy cập cơ sở dữ liệu, về cơ bản sẽ sử dụng lệnh “Influx” để thao tác. Trong hướng dẫn, có giải thích cách cài đặt lệnh Influx trên EC2 và đặt DB trong private subnet.

IMG_256

Chi phí dự kiến

Vui lòng kiểm tra trang chính thức của AWS để biết chi tiết về chi phí. Nếu sử dụng db.influx.medium để kiểm tra thì chi phí tại khu vực Tokyo là $0.142 mỗi giờ. Đây là chi phí tính đến ngày 16 tháng 3.

Lưu trữ có phát sinh chi phí riêng, với Single-AZ, chi phí cho Influx IO Included (3K) là $0.12 cho mỗi GB (mỗi tháng).

Về việc truyền dữ liệu, liên kết giữa Amazon Timestream for InfluxDB và EC2 trong cùng một khu vực, và liên kết giữa các AZ trong cấu hình Multi-AZ là miễn phí.