AWS Backup là gì

AWS Backup là một dịch vụ quản lý được cung cấp bởi AWS, cho phép thực hiện sao lưu dữ liệu từ các dịch vụ khác của AWS và quản lý dữ liệu sao lưu một cách thống nhất.

Các tính năng chính bao gồm:

・ Sao lưu dựa trên cloud-native và sao lưu hybrid tích hợp với AWS Storage Gateway. Môi trường on-premises cũng được hỗ trợ.

・ Có thể thực hiện sao lưu dựa trên chính sách hoặc dựa trên tag.

・ Lập lịch sao lưu tự động.

・ Có thể mã hóa dữ liệu sao lưu.

・ Hỗ trợ sao lưu nhiều tài khoản và nhiều khu vực.

・ Có thể quản lý lifecycle và di chuyển dữ liệu đến cold storage.

Phạm vi hỗ trợ VMware đến hiện tại

Trước đây VMware và các gateway cũng đã được hỗ trợ. 

VMware hỗ trợ các máy ảo VMware ESXi 6.7 và 7.0 chạy trên on-premises NFS, VMFS và kho lưu trữ dữ liệu VSAN. 

Sao lưu được hỗ trợ thông qua iSCSI Hot-Add hoặc NBD transport mode.

AWS Backup sử dụng backup gateway để liên kết với “VMware vCenter Server” quản lý môi trường VMware và tiến hành sao lưu các máy ảo. Khi sao lưu dữ liệu trên máy ảo, các tính năng được trang bị sẵn trên VMware như VMware Tools được sử dụng.

Để sao lưu VMware, cần triển khai “Back Gateway” trước khi bắt đầu sao lưu và phục hồi. 

Thực hiện các bước như bên dưới:

IMG_256
IMG_256

・ Tải về và triển khai Backup Gateway “tự động phát hiện VM”.

・ Xác định kế hoạch sao lưu dựa trên chính sách bảo vệ dữ liệu.

・Quản lý sao lưu và duy trì tuân thủ chính sách.

Đảm bảo tính tương thích của ứng dụng trong sao lưu VMware

Trong sao lưu môi trường ảo VMware, mặc định sẽ sử dụng VMware Tools để lấy bản sao lưu tương thích với ứng dụng.

・ Nếu ứng dụng tương thích với VMware Tools: Application Consistent.

・ Nếu ứng dụng không tương thích với VMware Tools: Crash consistent.

Application Consistent nghĩa là tính tương thích của ứng dụng được bảo vệ

Crash consistent nghĩa là sao lưu dữ liệu tồn tại trong disk tại thời điểm sao lưu (thường đủ độ tương thích để phục hồi hệ điều hành, máy chủ DHCP và máy in, v.v.).

Nội dung cập nhật

VMware vSphere 8.0, máy ảo có tính tương thích với ESX 3.x trở lên được hỗ trợ.

Hơn nữa, AWS Backup Gateway hiện hỗ trợ sao lưu và phục hồi cho các máy ảo được cấu hình với nhiều vNIC (Virtual Network Interface Card).

Điểm nổi bật của bản cập nhật là VMware vSphere 8 là phiên bản mới nhất của VMware vSphere, được sử dụng bởi khách hàng on-premises và khách hàng đang quản lý môi trường tính toán ảo hóa trên VMware Cloud on AWS.

Thêm vào đó, AWS Backup hiện có thể bảo vệ các máy ảo được cấu hình với nhiều vNIC, được sử dụng để phân biệt traffic mạng nội bộ và ngoại vi.

Các khu vực hỗ trợ AWS Backup

Máy ảo của AWS Backup hỗ trợ ở tất cả các khu vực ngoài 3 khu vực sau:

・Asia Pacific (Jakarta)

・China (Beijing)

・China (Ningxia)

AWS Backup gateway hỗ trợ ở tất cả các khu vực ngoại trừ khu vực Asia Pacific (Osaka).

Tổng kết

AWS Backup đã hỗ trợ VMware vSphere 8 và nhiều VNIC.

Hiện có khả năng sao lưu máy ảo, nếu bạn đang nghĩ đến việc sao lưu dữ liệu lên đám mây, hãy tham khảo thông tin này.