Mục lục bài viết

Oracle Database 21c là gì?

Điểm đặc trưng của Oracle Database 21c là chỉ hỗ trợ container architectures.

Điều đó có nghĩa là: 

Trước khi giới thiệu về container, cùng tìm hiểu về PDB và CDB. 

– PDB: Single pluggable database, DB được tạo trong CDB

– CDB: Multi-tenant container database

Một trong những tính năng bổ sung lớn nhất của Oracle Database 12c là khái niệm “Multi-tenant”.

Được cấu thành bởi một cơ sở dữ liệu gọi là cơ sở dữ liệu Multi-tenant container (CDB) và một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu pluggable (PDB) nằm trong CDB. PDB là một bộ sưu tập schemas, tablespaces, và data.

Trước đây, từ RDS for Oracle 19c đã hỗ trợ Multi-tenant, nhưng vào thời điểm phát hành, Multi-tenant chỉ có thể tạo một PDB, nên không thể nói là Multi-tenant hoàn toàn.

Theo thông tin đã nêu ở trên, Oracle Database 21c, có thể coi là giai đoạn chuẩn bị hỗ trợ Multi-tenant.

Cách cập nhật từ phiên bản khác

Amazon RDS for Oracle hỗ trợ nâng cấp major version từ 19c CDB lên 21c.

Hiện Amazon RDS for Oracle không hỗ trợ nâng cấp major version từ non-CDB (12.1, 12.2, 19c) lên 21c.

Vì 21c chỉ hỗ trợ container architectures, nên không thể nâng cấp từ non-CDB lên 21c.

Để cập nhật, cần chọn phiên bản DB engine bắt đầu với [Oracle 21.0.0.0.*] từ [Modify DB Instance Wizard] trên AWS Management Console.

Thời hạn hỗ trợ cho Oracle Database 21c

Oracle đã công bố hỗ trợ 21c đến ngày 30 tháng 4 năm 2024.

Tuy nhiên, cần chú ý là 21c không nằm trong phạm vi hỗ trợ kéo dài.

Hiện tại, các phiên bản được hỗ trợ như sau:

– Oracle Database 21c (21.0.0.0)

– Oracle Database 19c (19.0.0.0)

– Oracle Database 12c Release 2 (12.2.0.1)

– Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.2)

※ Oracle18c và 11g không còn thời gian hỗ trợ, nên không đề cập ở đây.