Mục lục bài viết

AWS Free Tier

AWS cung cấp Free Tier từ năm 2010, cho phép sử dụng hơn 100 dịch vụ AWS. Có ba loại AWS Free Tier, có loại dịch vụ cung cấp bản dùng thử miễn phí, có loại dịch vụ có thể sử dụng miễn phí trong 12 tháng đầu tiên sau khi đăng ký. Ngoài ra, có những dịch vụ luôn miễn phí nếu sử dụng không vượt quá giới hạn của dịch vụ.

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo bài viết trước tại đây.

Ưu điểm của bản cập nhật

Trước đây, chỉ có instance “db.t2.micro” nằm trong RDS Free Tier.

Tuy nhiên, có một số khu vực không sử dụng được instance “db.t2.micro”.

Vì vậy, với bản cập nhật lần này, nếu bắt đầu sử dụng RDS và trong vòng 12 tháng, bạn có thể thêm và sử dụng instance db.t3.micro và db.t4g.micro, tăng thêm lựa chọn cho việc kiểm thử.

Ngoài ra, instance db.t3.micro và db.t4g.micro mới được thêm vào Free Tier là thế hệ mới nhất của instance. Do đó, so với db.t2.micro có 2vCPU và 1vCPU, bạn có thể sử dụng môi trường có hiệu suất tốt hơn.

Về việc sử dụng miễn phí trên RDS

Free Tier của RDS kéo dài 12 tháng, không chỉ bao gồm instance mà còn có các dịch vụ khác.

Tính đến ngày 29 tháng 3 năm 2022, db.t3.micro và db.t4g.micro vẫn chưa được thêm vào.

Ban đầu, các DB engine được hỗ trợ bao gồm MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle BYOL hoặc SQL Server.

・Sử dụng data base db.t2.micro, db.t3.micro, db.t4g.micro 750 giờ / tháng (các DB engine có tính khả dụng)

・ 20 GB lưu trữ cho general purpose (SSD) database

・ 20 GB lưu trữ cho database backups và DB snapshots

Kiểm tra việc sử dụng miễn phí

  1. Tại khu vực Tokyo, khởi động RDS và thử tạo một cơ sở dữ liệu mới.

Ở đây, chọn MySQL làm loại DB engine.

  1. Với mục đích sử dụng, chọn “Free Tier” từ template.
  1. Chọn db.t3.micro và db.tg4.micro sẳn có từ DB instance class

Tóm lại

Với AWS Free Tier, giờ đây bạn có thể sử dụng thêm instance db.t3.micro và instance db.t4g.micro dựa trên AWS Graviton2 ở tất cả các khu vực thương mại.