phần 1, Sunny Cloud đã giúp bạn hiểu rõ hơn về công dụng của dịch vụ AWS Backup. Đến với phần 2 này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cài đặt AWS Backup và điều chỉnh để phục vụ cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp bạn.

Bước 1: Mở AWS Backup và Tạo Kế Hoạch Sao Lưu

Nhấp vào “AWS Backup”→”Create a backup plan”.

Giao diện AWS Backup
Giao diện AWS Backup

Bước 2: Đặt Tên Cho Backup Plan (Kế Hoạch Sao Lưu)

Nhập tên cho Backup plan của bạn.
Nhập tên cho Backup plan của bạn.

Bước 3: Cài Đặt Quy Tắc Sao Lưu

Trong bước này, bạn sẽ cài đặt các quy tắc sao lưu. Cụ thể, thực hiện các cài đặt sau:

  • Đặt tên cho quy tắc sao lưu.
  • Chọn nơi lưu trữ sao lưu, được quản lý bằng điểm khôi phục.
  • Đặt tần suất sao lưu.
  • Thiết lập cửa sổ sao lưu, tức thời gian thực hiện sao lưu.
Bảng Backup rule configuration
Bảng Backup rule configuration

Khi sao lưu hoàn tất, nó sẽ được hiển thị như sau.

Bảng hiển thị sao lưu hoàn tất
Bảng hiển thị sao lưu hoàn tất

Bước 4: Phân Bổ Tài Nguyên

Sau khi tạo kế hoạch sao lưu, bạn có thể phân bổ tài nguyên. Cách đơn giản nhất là cài đặt tài nguyên mục tiêu bằng cách sử dụng các thẻ.

Bảng Assign resources
Bảng Assign resources

Bước 5: Xác Nhận Sao Lưu

Hãy kiểm tra lại, sau đó bạn có thể xác nhận quá trình sao lưu của mình.

Xác nhận quá trình sao lưu trong bảng Backup jobs
Xác nhận quá trình sao lưu trong bảng Backup jobs

Tổng Kết

Đây là hướng dẫn cài đặt AWS Backup cơ bản! Bằng cách tùy chỉnh thời gian lưu giữ bản sao lưu và thời gian thu thập dữ liệu, bạn có thể cài đặt sao lưu phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy thử cài đặt AWS Backup để bắt đầu bảo vệ dữ liệu của bạn. Chúc bạn thành công!

Tham khảo: 【初心者向け】AWS Backupの設定方法