Region, Availability Zone và Local Zone của AWS

Region

Mỗi region của AWS được thiết kế để hoàn toàn tách biệt với các region khác, do đó đảm bảo độ ổn định và khả năng chống chịu sự cố tối đa. Mỗi region sẽ có các Availability Zone và Local Zone.

Khi bạn chọn một region và hiển thị các tài nguyên, chỉ có những tài nguyên thuộc region đã chọn sẽ được hiển thị.

Các region được tách biệt hoàn toàn với nhau và tài nguyên sẽ không được tự động sao chép giữa các region. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện sao chép giữa các region thông qua cơ chế sao chép cross-region.

Ngoài ra, dịch vụ có sẵn và chi phí có thể khác nhau tùy thuộc vào các region.

Availability Zone

Availability Zone là một hoặc nhiều trung tâm dữ liệu, mỗi trung tâm dữ liệu được trang bị nguồn điện dự phòng, mạng và các tính năng kết nối độc lập, nằm trong cùng một AWS region.

Availability Zone thường được viết tắt là AZ.

Bạn có thể chọn AZ khi thiết lập subnet của VPC (Virtual Private Cloud).

Giao tiếp giữa các AZ (từ AZ-1 sang AZ-2, v.v.) đều được mã hóa.

Các AZ thường được đặt cách nhau từ vài km đến 100km.

Khi xây dựng hệ thống sử dụng một AZ duy nhất được gọi là “cấu hình Single-AZ”.

Khi xây dựng hệ thống sử dụng nhiều AZ và có tính năng dự phòng được gọi là “cấu hình Multi-AZ”.

Local Zone

Là dịch vụ cho phép AWS triển khai cơ sở hạ tầng tại các region đặc biệt, và người dùng có thể sử dụng cơ sở hạ tầng được cung cấp bởi AWS.

Sử dụng Local Zone giúp đạt được độ trễ rất thấp cho các yêu cầu từ một region cụ thể.

Đây là dịch vụ lý tưởng cho việc lưu trữ các ứng dụng đòi hỏi độ trễ thấp tại người dùng cuối hoặc tại cơ sở hạ tầng doanh nghiệp, đồng thời hoạt động như một vị trí biên.

Mỗi Local Zone thường được đặt gần các khu dân cư đông đúc, nơi không có sẵn trung tâm dữ liệu AWS. Các dịch vụ đặc biệt được chọn lọc (như tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, v.v.) cũng được cung cấp.

Mỗi Local Zone là “con” của một parent region cụ thể và được quản lý bởi bảng điều khiển của region đó. Bạn có thể xác nhận được Local Zone nào tương ứng với parent region nào.

Ngoài ra, Local Zone cũng có API endpoint và bạn có thể truy cập từ console của parent region.

Lần này, Zone Name là: us-east-1-mia-2a và parent region là Northern Virginia.

Khác biệt so với Availability Zone, Local Zone không cung cấp đầy đủ các dịch vụ AWS như nguồn điện riêng, làm mát, và kết nối mạng. Nó được xem như một “mini-Availability Zone”.

Local Zone ở Miami, Florida

Dưới đây là các dịch vụ được hỗ trợ tại Local Zone vào thời điểm công bố.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Hỗ trợ các loại máy chủ C6i, M6i, R6i, và C6gn, và các loại volumetype Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) gp2, gp3, io1, sc1, và st1.

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

Application Load Balancer

AWS Direct Connect

Các Local Zones của AWS

Hiện tại có 33 Local Zone, trong đó có 17 Zone đặt tại US.