Nội dung cập nhật

Với bản cập nhật mới nhất vào tháng 3/2024, khách hàng có thể sử dụng primary IPv6 address để liên kết với Elastic Network Interface (ENI) mà không cần thay đổi address.

Khi địa chỉ IPv6 được thiết lập thành primary address trên ENI, IPv6 address đó không thể bị xóa khi ENI vẫn được gắn vào instance, hoặc cho đến khi instance được kết thúc.

Primary IPv6 address có thể là IPv6 address do Amazon cung cấp hoặc là Bring Your Own IP (IPv6).

Tương tự như IPv4, việc thêm hoặc xóa  ENI address có thể được tiến hành mà không ảnh hưởng đến traffic flow hay kết nối.

Chi phí của public IPv4 address

Do vấn đề cạn kiệt IPv4 address, từ năm sau AWS sẽ bắt đầu tính phí cho IPv4 address.

Từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, tất cả các public IPv4 address sẽ có phí 0.005 USD/giờ cho mỗi IP address bất kể có được gán cho dịch vụ cụ thể hay không.

Điều này áp dụng cho tất cả các dịch vụ AWS ở mọi khu vực AWS (thương mại, AWS khu vực Trung Quốc, AWS GovCloud), bao gồm Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Relational Database Service (RDS) database instance, Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) nodes và các dịch vụ AWS khác có thể gán public IPv4 addresse.

Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, khung sử dụng miễn phí của Amazon EC2 sẽ bao gồm 750 giờ sử dụng public IPv4 address mỗi tháng trong 12 tháng đầu tiên.

Tuy vậy, Bring Your Own IP (BYOIP) và Customer-owned IP addresses (COIP) sẽ không bị tính phí.

Tham khảo thông tin tại đây.

▼Sử dụng IP address cá nhân trên Amazon EC2 (BYOIP)

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-byoip.html

▼Customer-owned IP addresses

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/outposts/latest/userguide/routing.html#ip-addressing

Ứng dụng tạo VPC primary IPv6 addres

Bước 1: tạo một VPC.

Mở VPC wizard VPC mới từ console và tạo. Khi đó, chọn một  IPv6 CIDR block được cung cấp bởi Amazon.

IMG_256

Quá trình tạo VPC và các tài nguyên liên quan đã hoàn tất.

IMG_256

Bước 2: Kiểm tra thông tin trong tab “CIDR” của VPC đã tạo, IPv6 đã được đính kèm.

IMG_256

Bước 3: Khởi động một EC2 trong VPC mới tạo.

Bước 4: Chọn “Kích hoạt” cho option [phân bổ tự động IPv6 address].

IMG_256

Bước 5: Trong “Cài đặt mạng nâng cao”, chọn “Có” cho tùy chọn “Phân bổ primary IPv6 address”.

IMG_256

Bước 6: Sau khi khởi động EC2, kiểm tra các thông tin:

  • Tab “Networking”.  IPv6 address đã hiển thị.
IMG_256
  • Thông tin ENI cũng đã biểu thị “primary IPv6 address”.
IMG_256
  • Địa chỉ IPv6 chính đã có sẵn, vì vậy hãy sử dụng nó.

Tham khảo : https://www.sunnycloud.jp/column/20230806-01/