Nội dung cập nhật

AWS Resilience Hub đã công bố việc tăng cường tính năng Resilience Score. Trong bản cập nhật này, Resilience Score cung cấp nhiều đề xuất hữu ích, bạn có thể triển khai để cải thiện score và resilience của ứng dụng.

Ngoài tính năng loại trừ đề xuất, bạn có thể làm nổi bật các phần khác nhau của resilience score có liên quan đến ứng dụng.

Trong bản cập nhật này, các đề xuất liên quan đến hoạt động của Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) đã được thêm vào, giúp cho việc khôi phục các ứng dụng có sử dụng tài nguyên EKS trở nên dễ dàng hơn.

Tài nguyên được hỗ trợ bởi Resilience Hub

Dưới đây là các dịch vụ được hỗ trợ:

Compute

・Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

・AWS Lambda

・Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

・Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

・AWS Step Functions

Database

・Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

・Amazon DynamoDB

・Amazon DocumentDB

Networking and Content Delivery

・Amazon Route 53

・Elastic Load Balancing

・Network Address Translation (NAT)

Storage

・Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

・Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

・Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Others

・Amazon API Gateway

・Amazon Route 53 Application Recovery Controller (Amazon Route 53 ARC)

・Amazon Simple Notification Service

・Amazon Simple Queue Service

・AWS Auto Scaling

・AWS Backup

・AWS Elastic Disaster Recovery

AWS Resilience Hub có thể nhận biết các unique instance của từng resource khi tìm kiếm resource instance trong assessment process.

Do đó nó có thể cung cấp các đề xuất về khả năng phục hồI một cách chính xác.

Thử nghiệm

Đây là màn hình để thêm ứng dụng trước khi cập nhật. Trước đây không có ô chọn EKS, phải chọn từ cấu trúc ứng dụng như CloudFormation stack, nhóm tài nguyên, AppRepogitory, Terraform state file và ứng dụng hiện có.

Sau khi cập nhật, EKS đã được hỗ trợ và bạn có thể lựa chọn cả EKS và EKS clusters.

Với sự hỗ trợ của EKS, những người sử dụng container có thể sử dụng kết hợp nó với các dịch vụ khác như Systems Manager, Trusted Advisor, v.v.

Tham khảo: 【アップデート】AWS Resilience Hub の次世代レジリエンス スコア | SunnyCloud