CloudWatch Network Monitor là gì

Amazon CloudWatch Network Monitor là một tính năng mới của CloudWatch, có khả năng hiển thị tính khả dụng về hiệu suất của mạng hybrid như AWS và on-premise. Người dùng có thể chủ động và nhanh chóng xác định các vấn đề xảy ra trong mạng AWS và môi trường hybrid. Có thể theo dõi và gửi số liệu đến CloudWatch. Để tạo network monitor, bạn chỉ cần chỉ định các subnet và endpoint trong Virtual Private Cloud (VPC).

Khái niệm CloudWatch Network Monitor

Monitor (Bộ giám sát)

Monitor sẽ hiển thị giá trị đo tính khả dụng hiệu suất mạng, và các cảnh báo về tình trạng của hệ thống mạng của bạn. Khi tạo monitort cho một ứng dụng, cần thêm resource hosted trong AWS làm network source. Network Monitor sẽ tạo danh sách tất cả các probe từ tài nguyên được lưu trữ bởi AWS đến địa chỉ IP đích.

Probe

Probe là dữ liệu gửi từ AWS-hosted resources đến địa chỉ IP đích của on-premise. Các số liệu của network monitor được ghi vào tài khoản CloudWatch của tất cả các probe được cấu hình trong monitor.

AWS Network Source

AWS source của network monitor probe là subnet trong một VPC bất kì.

Destination

Là đích đến trong mạng on-premise network của AWS network source. Destination bao gồm địa chỉ IP on-premise, giao thức mạng, cổng và kích thước gói mạng. Cả địa chỉ IPv4 và IPv6 đều được hỗ trợ.

Cách sử dụng Amazon CloudWatch Network Monitor

Có thể thấy [Network Monitor] đã được thêm vào Dashboard của CloudWatch

Dashboard của CloudWatch trong bản cập nhật
Dashboard của CloudWatch trong bản cập nhật

Nhấp vào [Create Monitor] để tạo monitor mới

Thiết lập các chi tiết monitor. 

Tiếp theo, chỉ định subnet nguồn trong VPC đã thiết lập để gửi monitoring packet sang địa chỉ IP đã chỉ định. Bạn có thể đăng ký tối đa 4 destination

Tiếp theo, kiểm tra thông tin đã đăng ký trên [màn hình kiểm tra Probe]. 

Kiểm tra lại các thông tin và chọn “Create monitor”.

Sau khi tạo, thông báo “Please wait while Network Monitor gather metrics” (Vui lòng đợi cho đến khi số liệu được thu thập) sẽ hiển thị và bạn có thể kiểm tra ENI đã tạo.

Trong domain name của AWS/NetworkMonitor, bạn có thể kiểm tra các số liệu [PacketLoss], [RTT], [HealthIndicator].

Các điều kiện tiên quyết khi sử dụng

Mỗi Network Monitor hỗ trợ tối đa 4 địa chỉ IP đích và 24 probe. Mỗi tài khoản có thể thiết lập tối đa 100 monitor cho mỗi khu vực. Tuy nhiên, hiện tại Network Monitor chưa hỗ trợ nhiều tài khoản cũng như automatic network failover khi phát sinh lỗi mạng trên AWS.

Tham khảo: Amazon CloudWatch Network MonitorがGAになりました | SunnyCloud