Trong bài phát biểu chính thức ngày thứ hai tại sự kiện AWS re:Invent 2023, ông Adam Selipsky (CEO của AWS) đã chính thức công bố Amazon S3 Express One Zone. Đây là một loại lưu trữ mới cung cấp hiệu suất lên đến 10 lần so với lưu trữ S3 Standard.

Dịch vụ Amazon S3 Express One Zone

Adam công bố Amazon S3 Express One Zone tại sự kiện AWS re:Invent 2023
Adam công bố Amazon S3 Express One Zone tại sự kiện AWS re:Invent 2023

Amazon S3 Express One Zone được thiết kế để có tốc độ nhanh gấp 10 lần so với lớp lưu trữ S3 Standard, xử lý hàng trăm nghìn yêu cầu mỗi giây và cung cấp độ trễ ổn định ở mức mili giây. Đây là phương thức lưu trữ lý tưởng cho dữ liệu được truy cập thường xuyên và các ứng dụng có yêu cầu cao nhất.

Độ trễ được giảm thiểu bằng cách lưu trữ và sao chép dữ liệu trong một AZ duy nhất của AWS, có thể dùng lưu trữ và chia sẽ giữa các dịch vụ xử lý dữ liệu (như Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS, v.v.).

Đặc điểm nổi bật của S3 Express One Zone

Độ trễ cực thấp và chi phí yêu cầu thấp hơn 50%: hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí

Phù hợp với các ứng dụng cần nhiều dữ liệu như đặt quảng cáo real-time, AI/ML training, điện toán hiệu suất cao. Phát huy hiệu suất tối ưu đối với các file nhỏ nên S3 Express One Zone có thể tải nhanh hơn gấp 10 lần so với S3 Standard.

Mô hình xác thực session mới

Hàm CreateSession tạo token session dài 5 phút, được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến bucket hoặc đối tượng bên trong bucket.

Quy tắc đặt tên bucket

Tên bucket phải duy nhất trong AWS region và cần chỉ định Availability Zone ID bằng hậu tố đặc biệt. Ví dụ: bucketname–apne1-az1–x-s3

Mô hình tối ưu hóa chi phí

Chi phí yêu cầu thấp hơn 50% so với lớp lưu trữ S3 Standard.

Chi phí sử dụng

Đây là chi phí sử dụng tại khu vực Tokyo vào ngày 28 tháng 11 năm 2023. Hãy kiểm tra trang chính thức để biết thông tin chi tiết.

Chi phí lưu trữ: $0.18/GB

PUT, COPY, POST, LIST requests: $0.0024/1,000 requests

Đối với PUT request: vượt quá 512KB thì phát sinh thêm phí là $0.0075/GB 

GET, SELECT, and all other requests: $0.00019/1,000 requests

Đối với GET request : vượt quá 512KB thì phát sinh thêm phí là: $0.0014/GB 

Các khu vực hỗ trợ

Hiện tại, các khu vực có thể sử dụng dịch vụ bao gồm:

  • US East (N. Virginia)
  • US West (Oregon)
  • Asia Pacific (Tokyo)
  • Europe (Stockholm)

※ Lưu ý: chưa hỗ trợ khu vực Osaka

Tham khảo: Amazon S3 Express One Zoneが発表されました | SunnyCloud