Mục lục bài viết

Amazon Bedrock Studio là gì

Amazon Bedrock Studio là một giao diện web dễ sử dụng, hỗ trợ SSO, cho phép các nhà phát triển cộng tác xây dựng ứng dụng AI. Dựa trên IAM Identity Center, Amazon Bedrock Studio được xem như một ứng dụng web chuyên dụng (ứng dụng IAM Identity Center) với một số tính năng sẵn có.

Trong cùng một môi trường Organizations, có thể xây dựng, đánh giá và chia sẻ ứng dụng AI.

Có hai tính năng được cung cấp: Explore và Build.

Explore là playground, và Build là tính năng tạo ứng dụng. Bạn có thể chia sẻ ứng dụng đã tạo.

Ưu điểm của Amazon Bedrock Studio

Quy trình xây dựng có thể tìm thấy trên các blog khác như Speed ​​of the Universe.

Bản preview hiển thị bằng ngôn ngữ tiếng Anh

Ưu điểm dễ dàng thử nghiệm một số tính năng như gents, knowledge bases, và guardrails thông qua triển khai tự động.

Có thể tạo dự án, chia sẻ ứng dụng và thông tin chi tiết trong cùng một tổ chức, nhận phản hồi về nội dung Poc, và cải tiến nhanh chóng. Trong dự án Bedrock Studio, bảo mật được đảm bảo thông qua IAM Identity Center, vì vậy chỉ những thành viên được phê duyệt mới có thể truy cập vào ứng dụng và tài nguyên trong dự án.

Vì là một managed service, nên không cần quản lý computing infrastructure hay storage infrastructure.

Chi phí

Có thể Bedrock Studio sử dụng miễn phí. Bedrock tính phí theo lượng sử dụng cho các cuộc gọi API đến FM và phí knowledge base.

Lưu ý: Có thể phát sinh phí cho DataZone hoặc OpenSearch Serverless khi sử dụng cùng với Bedrock Studio.