Mục lục bài viết

Amazon RDS for MySQL đã được công bố về việc hỗ trợ mở rộng. Việc áp dụng Minor Version 5.7.44-RDS.20240408, bao gồm các bản sửa lỗi và bảo mật được khuyên dùng đối với người dùng đang sử dụng hỗ trợ mở rộng. Đây là bản vá có trong Minor Version mới được phát hành lần này. CVE-2024-20963

Kì hạn sử dụng Amazon RDS for MySQL 5.7

Đối với Amazon RDS for MySQL 5.7, thời gian hỗ trợ thông thường kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2024. Hiện tại, những người đang sử dụng MySQL 5.7 là đối tượng tham gia hỗ trợ mở rộng và sẽ phải trả phí hỗ trợ mở rộng.

Với hỗ trợ mở rộng RDS, Amazon Aurora và RDS cung cấp kỹ thuật sửa chữa các lỗi nghiêm trọng và bản vá CVE lên đến 3 năm, vượt quá thời gian hỗ trợ mà PostgreSQL và MySQL cung cấp.

Khi đến ngày kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn của RDS, Amazon RDS sẽ tự động đăng ký cơ sở dữ liệu vào hỗ trợ mở rộng RDS. Nghĩa là, nếu người dùng chưa nâng cấp phiên bản chính, họ sẽ được tự động đăng ký.

Hỗ trợ mở rộng được quy định là 3 năm, nhưng nếu không được cập nhật sau 3 năm, Amazon RDS sẽ tự động nâng cấp Major engine version. Điều này cũng được ghi trong tài liệu chính thức. Tóm lại, thời hạn sử dụng cuối cùng là ngày 28 tháng 2 năm 2027.

Các cơ sở dữ liệu và phiên bản khác ngoài MySQL đủ điều kiện nhận hỗ trợ mở rộng.

PostgreSQL 11 có cùng life cycle với Aurora và RDS. Hỗ trợ tiêu chuẩn kết thúc vào cuối tháng 2 năm 2024, sau đó sẽ chuyển sang hỗ trợ mở rộng. Tuy nhiên, chi phí hỗ trợ mở rộng sẽ bắt đầu từ tháng 4 năm 2024.

Một điểm lưu ý là, tại thời điểm viết bài này là Aurora MySQL2. Thời hạn hỗ trợ kết thúc vào cuối tháng 10 năm 2024, và phí hỗ trợ mở rộng sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 20204.

Chi phí hỗ trợ mở rộng trong Amazon RDS for MySQL 5.7

Chi phí hỗ trợ mở rộng được xác định dựa trên số lượng vCPU và số năm hỗ trợ. Năm đầu tiên và năm thứ hai có cùng một mức giá, nhưng năm thứ ba sẽ cao hơn.

Ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Tokyo). Mức giá cho năm đầu tiên và năm thứ hai là 0.120USD cho mỗi vCPU, nhưng vào năm thứ ba, mức giá sẽ tăng lên gấp đôi là 0.240USD. Và giá sẽ tăng lên vào năm thứ ba.