Mục lục bài viết

AWS Budgets là gì

AWS Budgets là một dịch vụ quản lý chi phí của AWS, cho phép quản lý ngân sách chi phí sử dụng AWS và thiết lập cảnh báo.

AWS Budgets không chỉ quản lý toàn bộ tài khoản AWS mà còn cho phép giới hạn chi phí sử dụng Amazon EC2 mỗi tháng.

Khi ngân sách tiến gần tới khoản ngân sách đã thiết lập, bạn có thể gửi thông báo cho quản trị viên qua email, thông báo SNS hoặc Chatbot.

Sử dụng Budget Action, có thể thiết lập các action tương ứng với lượng sử dụng và chi phí của tài khoản. Nếu vượt quá ngân sách đã thiết lập, action này có thể được thực hiện tự động hoặc qua quá trình phê duyệt workflow.

Mỗi người dùng có thể thiết lập tới 5 ngưỡng ngân sách và tối đa 10 action cho mỗi ngưỡng.

Hành động ngân sách có thể bao gồm các loại action như IAM Policy, Service Control Policy, hoặc thiết lập các tài nguyên chạy EC2 hoặc RDS cụ thể trong tài khoản. Bạn cũng có thể chọn thực hiện tự động các action hoặc thông qua quá trình phê duyệt workflow. Trường hợp sử dụng SCP là sự dụng một cách phòng ngừa để tránh việc cung cấp tài nguyên mới.

Nội dung cập nhật

Bạn có thể kiểm soát việc gắn tag bằng cách thêm tag vào tài nguyên AWS Budgets và kích hoạt các tag phân bổ chi phí.

Trong bản cập nhật lần này, bạn có thể xác định chính sách AWS Identity and Access Management (IAM) và xác định các hành động của AWS Budgets một cách linh hoạt dựa vào tên tài nguyên và tag.

Chính sách dựa trên tài nguyên cho phép xác định ai có thể truy cập vào tài nguyên và những người có quyền truy cập có thể thực hiện action nào. Lưu ý rằng chính sách dựa trên tài nguyên chỉ áp dụng cho chính sách inline, không áp dụng cho chính sách quản lý.

Thử nghiệm thực tế

Có thể chọn từ ba loại action: IAM Policy, Service Control Tower, Automate instances to stop for EC2 or RDS.

Khi EC2 vượt quá ngân sách, bạn có thể dừng, và cũng có thể chọn thêm các tag để thực hiện action từ “Budgets Action Tag”.

Nếu bạn có thể thực hiện cài đặt chi tiết và có chiến lược gắn tag tốt, bạn sẽ có thể tối ưu hóa chiến lược đó cùng với tính năng kiểm soát chi phí của Budjets.