Mục lục bài viết

Amazon EFS là gì?

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) là NFS file system đơn giản, có thể, sử dụng với AWS cloud services và on-premises resources.

Các tính năng nổi bật:

  • Elastically scalable: Khi thêm hoặc xóa tệp, Amazon EFS tự động tăng dung lượng lưu trữ của File System và không làm gián đoạn ứng dụng.
  • Fully managed: Đây là một dịch vụ cung cấp lưu trữ hệ thống tệp được chia sẻ, không cần quản lý cơ sở hạ tầng lưu trữ tệp.
  • Độ bền cao: Được thiết kế để đạt độ bền 99,999999999% (11 chữ số sau dấu phẩy) hàng năm. Lớp lưu trữ EFS Standard và EFS Standard – IA được thiết kế để duy trì dữ liệu khi toàn bộ vùng availability zone mất đi.
  • Mở rộng hiệu suất: Được thiết kế để cung cấp thông lượng, IOPS và độ trễ thấp cần thiết cho các workload chung.
  • Lưu trữ tệp được chia sẻ: Cung cấp quyền truy cập an toàn cho hàng nghìn kết nối. Các instance Amazon EC2 và on-premises servers có thể truy cập cùng lúc vào hệ thống tệp EFS được chia sẻ qua giao thức NFSv4 bằng cách sử dụng các mô hình cấp phép tệp truyền thống, khóa tệp và cấu trúc thư mục phân cấp. Trong môi trường on-premises có thể truy cập thông qua AWS Direct Connect hoặc AWS VPN
  • Throughput Modes: Cung cấp hai Throughput Modes tổng thể mà file system có thể đạt được.

Ưu điểm của cập nhật

Số file lock đồng thời có thể lấy NFS mount đã tăng từ 8,192 lên 65,536.

Cập nhật này có thể được sử dụng mà không cần thực hiện bất kỳ action nào.

Tính năng này tự động áp dụng cho cả hệ thống tệp hiện có và hệ thống tệp mới.

Các trường hợp sử dụng

Thông báo cập nhật thích hợp cho các ứng dụng như message brokers hoặc ứng dụng phân tích phân tán tải.

Ứng dụng message broker là một hệ thống trung gian quản lý khu vực lưu trữ tin nhắn khi trao đổi tin nhắn giữa các hệ thống khác nhau.

Ở đây, việc trao đổi tin nhắn, không phải tin nhắn SMS mà là tin nhắn được trao đổi giữa các hệ thống.

Ứng dụng, hệ thống, dịch vụ kết nối với nhau và trao đổi thông tin. Trên AWS, Amazon MQ chính là Message Broker Service được quản lý.