Ngay bây giờ, với Amazon QuickSight, bạn có thể sử dụng Machine learning (ML) từ Amazon SageMaker Canvas để phân tích dự đoán mà không cần viết một dòng code nào.

Amazon QuickSight là gì?

Amazon QuickSight là một dịch vụ dự đoán học máy (machine learning) của Amazon Web Services (AWS) dành cho việc thực hiện phân tích dữ liệu và tạo báo cáo thương mại điện tử. Dịch vụ này được phát triển để giúp các doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng thực hiện phân tích dữ liệu để ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu số mà không cần sử dụng máy chủ hay cơ sở hạ tầng.

Dashboard của Amazon Quicksight
Dashboard của Amazon Quicksight

Đặc điểm của QuickSight

 • Đọc dữ liệu nhanh nhờ engine in-memory gọi là SPICE
 • Không cần trả trước phí cấp bản quyền, giảm chi phí tổng sở hữu (TCO). Chi phí để cấp Reading Right (Quyền đọc) chỉ với 5USD mỗi tháng
 • Không cần cài đặt ứng dụng
 • Kết hợp nhiều loại dữ liệu vào một phân tích
 • Có thể chia sẻ và công khai phân tích dưới dạng dashboard, dễ dàng nhúng vào các trang web khác.
 • Có thể kiểm soát các chức năng được cung cấp trên dashboard.
 • Không cần quản lý chi tiết quyền truy cập cơ sở dữ liệu, người xem dashboard chỉ có thể xem những gì mà quản trị viên cho phép.

Ưu điểm của phân tích dự đoán

Để hiểu được ưu điểm của phân tích dự đoán mà Amazon QuickSight sử dụng, trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về các loại phân tích hiện có:

Phân tích mô tả (Descriptive Analytics)

Phân tích “những gì đã xảy ra trong quá khứ”, phân tích xác nhận thực tế thông qua xử lý và trực quan hoá dữ liệu cơ bản.

Phân tích chẩn đoán (Diagnostic Analytics)

Phân tích “những gì đã xảy ra trong quá khứ”, phân tích sâu hơn phân tích mô tả, minh họa các mối quan hệ giữa các dữ liệu lịch sử khác nhau đã được lưu trữ.

Phân tích dự đoán (Predictive Analytics)

Dự đoán “những gì xảy ra trong tương lai gần”, phân tích sử dụng phương pháp thống kê và học máy dựa trên dữ liệu lịch sử trong quá khứ để dự đoán xác suất xảy ra sự kiện độc lập.

Phân tích chỉ định (Prescriptive Analytics)

Phân tích “Những action nào có thể tăng lợi thế trong tương lai và giảm thiểu rủi ro”, phân tích sử dụng feedback để đề xuất các action cần thiết nhằm hướng đến kết quả mong muốn cụ thể, đồng thời tìm hiểu và cải thiện mối quan hệ giữa action được đề xuất và kết quả thực tế.

-> Từ đó có thể thấy được ưu điểm của Phân tích dự đoán và Phân tích chỉ định là, ở những trường hợp mà con người khó đưa ra phán đoán 100% thì có thể để mô hình dự đoán quyết định.

Nội dung bản cập nhật phân tích Machine Learning

Trọng tâm của bản cập nhật lần này là hỗ trợ phân tích dự đoán bằng mô hình học máy (ML) được tạo bởi Amazon SageMaker Canvas mà không cần viết code.

Cụ thể hiện tại bạn đã có thể gửi dữ liệu từ QuickSight đến Canvas để training và xây dựng mô hình ML mà không cần code.

Điều kiện ứng dụng bản cập nhật lần này

Điều kiện tiên quyết bao gồm:

– Tài khoản QuickSight được tích hợp với IAM Identity Center

– Tên miền SageMaker mới được tích hợp với IAM Identity Center

Các khu vực áp dụng (target region)

Phân tích dự đoán của QuickSight có thể được sử dụng tại các khu vực sau đây (từ ngày 6/10/2023)

 • Đông Mỹ (Bắc Virginia)
 • Đông Mỹ (Ohio)
 • Tây Mỹ (Oregon)
 • Châu  u (Frankfurt)
 • Châu  u (Ireland)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)

Nếu bạn quan tâm đến phân tích dữ liệu, hãy liên hệ với Sunny Cloud!