Mục lục bài viết

Nội dung cập nhật

Trước đây, trong khi EC2 instance tồn tại thì không thể xóa địa chỉ IPv4 public được gán. Nhưng với cập nhật này, bạn có thể xóa nó khi không cần thiết. Giúp tiết kiệm chi phí của địa chỉ IPv4.

Trước bản cập nhật, cần phải chỉ định một Elastic IP (EIP) và gán cho EC2, đồng thời phải xóa địa chỉ IPv4 public sau khi instance EC2 được tạo. Điều này dẫn đến việc quên xóa và phát sinh phí EIP chưa được gán.

Bản cập nhật này gần với các Best Practices của AWS như tiết kiệm chi phí và không sử dụng EIP.

Thử nghiệm

Xóa địa chỉ IP động

  1. Tạo một EC2 Instance đã gán EIP.
  1. Chọn [action] → [Networking] → [Manage IP addresses].
  1. Cài đặt cho phép địa chỉ IP động được thêm vào.
  1. Chuyển sang Off và lưu lại.
  1. Xuất hiện cửa sổ xác nhận cập nhật địa chỉ IP, nhấp vào [Xác nhận].
  1. Một thông báo [Yêu cầu quản lý địa chỉ IP đã hoàn thành] xuất hiện, Public IPv4 address đã được xóa.

Thêm địa chỉ IP động

  1. Kiểm tra quản lý IP address giống như khi xóa IP address.
  1. Chọn [Auto-assign public IP] và lưu lại. Xuất hiện thông báo [Yêu cầu quản lý địa chỉ IP đã hoàn thành], Public IPv4 address đã được thêm vào.