AWS Cloud Map là gì ?

AWS Cloud Map là một dịch vụ của Amazon Web Services (AWS) được thiết kế để giúp quản lý các ứng dụng có cấu trúc phức tạp và phân tán trên môi trường đám mây. Dịch vụ này giúp tổ chức theo dõi và khám phá các tài nguyên và dịch vụ trong hạ tầng điện toán mà không cần phải biết chính xác vị trí cụ thể của chúng. Với Cloud Map, bạn có thể đặt tên cho các tài nguyên ứng dụng và quản lý địa chỉ mới nhất của những tài nguyên thay đổi linh hoạt này. Dịch vụ web luôn phát hiện địa chỉ mới nhất của những tài nguyên này nên tính khả dụng của ứng dụng được tăng lên

Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: AWS Cloud Map(マイクロサービス向けのアプリケーションリソースレジストリ)

Điểm khác biệt trong hệ thống sử dụng và không sử dụng Cloud Map
Điểm khác biệt trong hệ thống sử dụng và không sử dụng Cloud Map

Khi sử dụng Cloud Map, bạn có thể phát hiện bất kì dịch vụ web nào trong ứng dụng thông qua AWS SDK, gọi API, hoặc truy vấn DNS. Do đó, bạn không cần phải thiết lập, cập nhật, quản lý công cụ phát hiện hay phần mềm riêng của mình.

Khi chạy AWS Management Console, bạn sẽ thấy nó được chia thành ba phần: gọi API (API calls), gọi API và truy vấn DNS trong VPC, gọi API và truy vấn public DNS.

Lệnh gọi API (API calls)

Có thể phát hiện các instance dịch vụ thông qua API calls.

Có thể phát hiện các instance dịch vụ trong ứng dụng bằng cách chỉ định tên, tên miền và tên dịch vụ trong yêu cầu DiscoverInstances.

Nếu muốn phát hiện các instance chỉ được đăng ký trong API calls, hãy sử dụng option này.

Lệnh gọi API và truy vấn DNS trong VPC

Có thể phát hiện dịch vụ thông qua truy vấn DNS. Truy vấn DNS hiệu quả đối với các tài nguyên trong VPC.

Nếu muốn phát hiện các instance trong ứng dụng bằng API calls hoặc truy vấn DNS trong VPC, hãy chọn option này.

Lệnh gọi API và truy vấn public DNS

Truy vấn public DNS có khả năng phân giải tên miền từ Internet.

Nếu muốn phát hiện các instance trong ứng dụng bằng API calls hoặc truy vấn public DNS, hãy chọn option này. Có thể không cần sử dụng cả hai phương pháp.

Ngoài ra, khi sử dụng AWS Cloud Map, bạn có thể định nghĩa tên riêng cho các tài nguyên của các ứng dụng như Amazon Elastic Container Services (Amazon ECS) task, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance, Amazon DynamoDB table, và các tài nguyên đám mây khác.

Nội dung cập nhật lần này

Với tính năng hỗ trợ AWS PrivateLink trong bản cập nhật, giờ đây bạn có thể truy cập bằng API AWS Cloud Map từ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) mà không cần phải công khai dữ liệu qua Internet. Trước bản cập nhật này bạn chỉ có thể truy cập public, sau cập nhật tính bảo mật đã được tăng cường rất nhiều


Tính năng AWS PrivateLink đã được bổ sung trong cập nhật mới, cho phép bạn truy cập vào API AWS Cloud Map thông qua Amazon Virtual Private Cloud (VPC) mà không cần thông qua Internet, đảm bảo tính riêng tư và bảo mật cao hơn. Trước đây, việc truy cập chỉ có thể thông qua môi trường công cộng, nhưng với cập nhật này, độ an toàn đã được cải thiện đáng kể.

Tham khảo: 

【アップデート】AWS Cloud MapがAWS PrivateLinkをサポートするようになりました | SunnyCloud