Nội dung cập nhật

Với bản cập nhật mới nhất (9/2023), người sử dụng AWS Marketplace có thể theo dõi các hoạt động mua hàng đối với AWS Marketplace subscription (hợp đồng) từ AWS CloudTrail log. Bạn có thể xem activity log bất cứ lúc nào khi truy cập vào AWS Marketplace từ tài khoản AWS để đăng ký hoặc hủy đăng ký các sản phẩm dịch vụ như SaaS, AMI, container, hoặc dịch vụ chuyên nghiệp. 

Sự minh bạch trong các event trên CloudTrail giúp cải thiện việc bảo mật, quản lý cho quản trị viên tài khoản và người dùng mua hàng/tài chính.

Bạn có thể giám sát các sự kiện sau:

  • Tạo hợp đồng mới (chấp nhận đề nghị)
  • Đăng ký: Sửa đổi hợp đồng hiện có (tăng đơn vị dimension/instance type, thay đổi trạng thái cập nhật tự động, v.v.)
  • Đăng ký: Thay thế hợp đồng hiện có bằng hợp đồng khác (chấp nhận “đề nghị dựa trên hợp đồng”)
  • Hủy đăng ký: Hủy đăng ký hiện có từ Marketplace console

Cách sử dụng bản cập nhật của AWS Marketplace

AcceptAgreementRequest action

Được sử dụng bởi người dùng AWS Identity and Access Management (IAM) hoặc AWS account role khi mua sản phẩm tương ứng trên AWS Marketplace.

Thực hiện chấp nhận private offer từ MarketPlace.

IMG_256

Chọn vào [Subscribe]

IMG_256

Có thể xác nhận CloudTrail event output.

{

"eventVersion": "1.08",

"userIdentity": {

"type": "Unknown",

"principalId": "XXXXXXXX",

"arn": "arn:aws:iam::XXXXXXXXX:user/kodera@ids.co.jp",

"accountId": "XXXXXXXXXXX",

"accessKeyId": "XXXXXXXXX"

},

"eventTime": "2023-09-06T15:46:57Z",

"eventSource": "agreement-marketplace.amazonaws.com",

"eventName": "AcceptAgreementRequest",

"awsRegion": "us-east-1",

"sourceIPAddress": "AWS Internal",

"userAgent": "Coral/Netty4",

"requestParameters": {

"agreementRequestId": "ar-8rluzdknoucv62qj6ycv4nc1h"

},

"responseElements": {

"agreementId": "agmt-cx71281flrkxyks8eurk5nlyk"

},

"requestID": "9b550c66-eddd-4496-b89a-b82be7e831d4",

"eventID": "efed262e-da4d-4226-82a4-39dd37f5d92a",

"readOnly": false,

"eventType": "AwsApiCall",

"managementEvent": true,

"recipientAccountId": "XXXXXXXX",

"eventCategory": "Management"

}

CancelAgreement action

Đây là action được sử dụng bởi người dùng IAM hoặc role khi hủy hợp đồng hoặc đăng ký. Người mua có thể theo dõi các hành động quan trọng liên quan đến mua sắm xảy ra trong tài khoản AWS Marketplace bằng cách giám sát CloudTrail log thông qua Agreements API. Người mua cũng có thể xác định ID hợp đồng từ CloudTrail log. Chi tiết về hợp đồng được xác nhận từ tab [Manage Subscription] trên AWS Marketplace console.

Chọn [cancel subscription] từ action.

IMG_256

ID hợp đồng hiển thị ở chế độ xem [Details]. ID hợp đồng có thể được xác nhận như agreementId.

{

"eventVersion": "1.08",

"userIdentity": {

"type": "Unknown",

"principalId": "XXXXXXXXXX",

"arn": "arn:aws:iam::XXXXX:user/kodera@ids.co.jp",

"accountId": "XXXXXXXXXXX",

"accessKeyId": "XXXXXXXXX"

},

"eventTime": "2023-09-06T15:51:32Z",

"eventSource": "agreement-marketplace.amazonaws.com",

"eventName": "CancelAgreement",

"awsRegion": "us-east-1",

"sourceIPAddress": "AWS Internal",

"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36",

"requestParameters": {

"agreementId": "agmt-cx71281flrkxyks8eurk5nlyk"

},

"responseElements": null,

"requestID": "b1ad502b-46c1-4ce2-bed7-9e14fc545dc9",

"eventID": "6ceeee75-2d61-4de5-9f98-aa4e3bbc5a41",

"readOnly": false,

"eventType": "AwsApiCall",

"managementEvent": true,

"recipientAccountId": "XXXXXXXXXX",

"eventCategory": "Management"

}

Tóm Lược

Việc giám sát lịch sử mua hàng từ AWS Marketplace cũng đã được cập nhật qua CloudTrail. Cập nhật mới này rất thuận tiện cho khách hàng khi biết rõ thời gian mua và hủy mua hàng.

Tham khảo: 

【アップデート】AWS Marketplaceでの調達のモニタリングが改善されました | SunnyCloud