Trong buổi phát biểu tại sự kiện AWS re:Invent 2023, ông Peter DeSantis (General Manager, Amazon EC2) công bố tính năng mở rộng và tối ưu hóa tài nguyên dựa trên AI của Amazon Redshift Serverless. 

Peter DeSantis (General Manager, Amazon EC2) công bố tính năng mở rộng và tối ưu hóa tài nguyên dựa trên AI của Amazon Redshift Serverless
Peter DeSantis (General Manager, Amazon EC2) công bố tính năng mở rộng và tối ưu hóa tài nguyên dựa trên AI của Amazon Redshift Serverless

Đặc điểm

Sử dụng công nghệ AI, bạn có thể tự động mở rộng quy mô dựa trên sự thay đổi về lượng workload như số lượng người dùng truy cập cùng lúc, độ phức tạp của truy vấn và thay đổi lượng dữ liệu.

Trong thử nghiệm nội bộ cho thấy hiệu suất chi phí có thể được cải thiện tới 10 lần so với việc tối ưu hóa thủ công.

Để tận dụng tối đa tính năng AI này, cần điều chỉnh tài nguyên và dung lượng một cách tự động và liên tục, dựa trên nhu cầu thực tế của workload. Ngoài ra, dịch vụ cũng hỗ trợ materialized view, sắp xếp thứ tự và cải thiện các tính năng hiện có của Amazon Redshift.

Cách sử dụng tính năng mới

Giả sử: bạn đang chạy workload cần 32 RPU. Khi sử dụng các truy vấn phức tạp hơn, có thể không chắc chắn về dung lượng cơ bản phù hợp. Khi tăng dung lượng cơ bản sẽ cải thiện hiệu suất, nhưng cũng làm tăng chi phí.

Với tính năng mở rộng và tối ưu hóa tài nguyên dựa trên AI của dịch vụ này, bạn có thể tự động điều chỉnh RPU để vừa đáp ứng mục tiêu hiệu suất giá, vừa tối ưu hóa chi phí. Tự động tối ưu hóa này hữu ích bất kể kích thước worrkload.

Trường hợp đặc biệt hữu ích là khi có nhiều truy vấn phức tạp.

Các khu vực được hỗ trợ

Tính đến thời điểm công bố vào tháng 11 năm 2023, bạn có thể sử dụng bản preview ở các khu vực sau:

  • US East (Ohio) (us-east-2)
  • US East (N. Virginia) (us-east-1)
  • US West (N. California) (us-west-1)
  • Asia Pacific (Tokyo) (ap-northeast-1)
  • Europe (Ireland) (eu-west-1)
  • Europe (Stockholm) (eu-north-1)

Tham khảo: 

Amazon Redshift serverlessでAIをベースとしたスケーリングと最適化機能(プレビュー)が発表されました | SunnyCloud