Đây là bản cập nhật liên quan đến AWS Transfer Family và Amazon EventBridge.

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/02/aws-transfer-family-publishes-events-amazon-eventbridge-sftp-connectors/
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/02/aws-transfer-family-publishes-events-eventbridge-servers/

Về AWS Transfer Family

AWS Transfer Family  là một dịch vụ quản lý sử dụng các giao thức SFTP, FTP để truyền tệp an toàn, thường xuyên giữa các dịch vụ AWS Storage. Có thể mã hoá tất cả bản truyền dữ liệu trong các giao thức khác nhau.

AWS Transfer Family hỗ trợ tối đa 3 availability zone, được hỗ trợ bởi automatic scaling và redundant fleet cho các yêu cầu kết nối và truyền tải.

Các giao thức được hỗ trợ bao gồm:

Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP): version 3

Giao thức Truyền tệp An toàn (SFTP) là một giao thức mạng an toàn được sử dụng để truy cập, truyền tải và quản lý các tệp lớn và dữ liệu nhạy cảm. Được phát triển như một phần mở rộng của Secure Shell (SSH), SFTP cung cấp khả năng truy cập, truyền tải và quản lý tệp tin qua mạng một cách an toàn. Giao thức này hỗ trợ đầy đủ các tính năng bảo mật và xác thực, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và giải trí, bán lẻ và quảng cáo…

File Transfer Protocol Secure (FTPS)

File Transfer Protocol Secure (FTPS), một phiên bản mở rộng của FTP.  FTPS sử dụng các channel riêng biệt để điều khiển và truyền dữ liệu, hỗ trợ mã hóa.

File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) sử dụng các channel riêng biệt để điều khiển và truyền dữ liệu, không hỗ trợ mã hóa.

Applicability Statement 2 (AS2)

Applicability Statement 2 (AS2), một giao thức mạng cho phép truyền tải dữ liệu giữa các doanh nghiệp một các an toàn thông qua public internet và qua HTTP/HTTPS (hoặc bất kỳ mạng TCP/IP nào).

File sharing endpoint

Cho phép truyền tải tệp giữa Amazon S3 và Amazon EFS thông qua SFTP, FTPS, FTP 

Tính năng của File sharing endpoint
Tính năng của File sharing endpoint

Applicable Statement2

Cho phép chuyển tệp sang S3 bằng giao thức AS2

Tính năng của Applicable Statement2
Tính năng của Applicable Statement2

SFTP connector

Cho phép truyền dữ liệu giữa remote SFTP servers và Amazon S3

Tính năng của SFTP connector
Tính năng của SFTP connector

Nội dung cập nhật

AWS Transfer Family hiện có thể công bố các sự kiện trên Amazon EventBridge mà không cần chọn loại sự kiện cụ thể để phân phối.

Có thể tạo EventBridge rule để định tuyến sự kiện đến các target bổ sung.

Cho phép kích hoạt các quy trình làm việc có điều kiện thông qua việc phát hành sự kiện truyền tệp FTP, FTPS và FTP trên Amazon EventBridge gần như theo thời gian thực.

Trên Amazon EventBridge hiện cũng công khai thông báo sự kiện truyền tệp cho SFTP connector.

Ưu điểm của bản cập nhật

Transfer Family Managed File Transfer Workflows (MFTW) có thể được tận dụng nhiều hơn nữa. Đầu tiên, MFT Workflow là một dịch vụ workflow truyền tải tệp không máy chủ, được quản lý đầy đủ. Sử dụng AWS Transfer Familycho để dễ dàng thiết lập, thực hiện, tự động hóa và giám sát quá trình xử lý các tệp được tải lên.

Tất cả các tài nguyên AWS Transfer Family bao gồm SFTP Connector, SFTP, AS2, FTPS, FTP server endpoint đều có thể phát hành thông báo sự kiện, do đó bạn có thể xây dựng một kiến trúc truyền tải tệp quản lý dựa trên sự kiện (MFT) trong AWS.

Bảng mô tả các ứng dụng liên kết với AWS Transfer Family
Bảng mô tả các ứng dụng liên kết với AWS Transfer Family

Các bước xử lý như sao chép, gắn thẻ, quét, lọc, nén/giải nén, mã hóa/giải mã dữ liệu được truyền bằng Transfer Family có thể được tự động hóa thông qua Event Bridge.

Tổng kết

Hôm nay, chúng tôi đã giới thiệu bản cập nhật này giúp bạn công bố sự kiện Transfer Family lên EventBridge

Hỗ trợ thông báo sự kiện theo thời gian thực, cải thiện đáng kể khả năng phản hồi và năng suất.

Cho phép tạo các quy trình làm việc phức tạp phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể nhờ vào khả năng lọc và định tuyến nâng cao của Amazon EventBridge.

Tham khảo: 【アップデート】AWS Transfer FamilyはSFTPコネクタ、SFTP、FTPS、FTPサーバ用のAmazon EventBridgeにイベントが公開できるようになりました | SunnyCloud