Cùng Sunny Cloud tìm hiểu thêm về việc kích hoạt trigger filter và hai chế độ thực thi pipeline mới trong AWS CodePipeline.

Nội dung cập nhật: bổ sung trigger filter

Những loại code management thể sử dụng với pipeline trigger filter:

・GitHub.com

・GitHub Enterprise Server

・Bitbucket.com

・GitLab.com

・GitLab source

Nếu sử dụng tính những code management được mô tả ở trên, bạn sẽ có thể kiểm soát việc kích hoạt thực thi pipeline. Việc chạy nhiều pipeline hiện cũng được hỗ trợ.

 • Feature branches và GitFlow: Có thể cấu hình glob patterns với tên branch.
 • Mono-repo: Có thể cấu hình glob patterns với file path.
IMG_256

Lưu ý: Cần phải cho phép [codestar-connections:UseConnection IAM access], nên khi tạo pipeline phải chọn [role mới] 

Chế độ thực thi pipeline mới

Có 2 chế độ thực thi mới được thêm vậy, do vậy hiện tại có tổng cộng 3 chế độ thực thi pipeline

 • Superseded
 • Queued (v2 required)
 • Parallel (v2 required)
IMG_256
 • Superseded: là executions mới sẽ được ưu tiên hơn so với executions cũ. Đây là mặc định.
 • Queued (yêu cầu pipeline loại V2):  Các executions được xử lý từng cái một theo thứ tự chúng được đưa vào queue.
 • Parallel (yêu cầu pipeline loại V2):  executions bắt đầu hoặc kết thúc mà không cần đợi các thực thi khác hoàn thành.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp pipeline đang ở chế độ PARALLEL, khi thay đổi chế độ thực thi pipeline sang “Superseded” hoặc “Queued”, định nghĩa pipeline cho từng chế độ sẽ không được cập nhật. 
 • Trong chế độ thực thi Parallel, mỗi executions của pipeline có thể được thực hiện một cách song song mà không ảnh hưởng đến các executions khác của cùng một pipeline. 
 • Ngoài ra, trong chế độ thực thi Queued, các executions của pipeline sẽ thực hiện theo thứ tự bắt đầu, với execution thêm vào đầu tiên được thực thi đầu tiên.

Tham khảo: 【アップデート】AWS CodePipelineのパイプラインタイプ v2で追加のパイプライントリガーフィルターと、2 つの新しいパイプライン実行モードをサポートしました | SunnyCloud