ENA Express là gì

ENA Express được xây dựng dựa trên giao thức Scalable Reliable Datagram (SRD) mà trước đây đã được thiết kế để hoạt động cùng Elastic Fabric Adapters. ENA Express có thể giảm thiểu độ trễ P99 lên đến 50% và độ trễ P99.9 lên đến 85% (so sánh với TCP), đồng thời tăng băng thông tối đa cho một flow từ 5 Gbps lên đến 25 Gbps. 

Kích hoạt ENA Express (blog chính thức AWS)

Để kích hoạt ENA Express, chọn instance, sử dụng AWS Management Console và bật nó lên.

Tìm và chọn ENI, sau đó từ menu [Actions] nhấp vào [Manage ENA Express].

IMG_256

Đánh dấu chọn Enable cho ‘ENA Express’ và ‘ENA Express UDP’ rồi nhấp vào ‘Save’. 

IMG_256

Việc kích hoạt đã hoàn thành.

Nội dung cập nhật

ENA Express đã bắt đầu hỗ trợ thêm 15 loại EC2 instance. Các loại máy chủ mới thêm vào là C6i.32xlarge, C6i.metal, C6id.32xlarge, C6id.metal, M6i.32xlarge, M6i.metal, M6id.32xlarge, M6id.metal, R6i.32xlarge, R6i.metal, R6id.32xlarge, R6id.metal, i4i.32xlarge, i4i.metal, và im4gn.16xlarge.

Các đặc trưng khác của ENA Express

Khi được thiết lập, ENA Express sẽ hoạt động giữa hai instance bất kì được hỗ trợ trong cùng Availability Zone. Nó có thể phát hiện khả năng tương thích giữa hai EC2 instance và thiết lập kết nối SRD nếu cả hai instance đều được bật ENA Express. Sau khi kết nối được thiết lập, có thể tận dụng SRD cùng với ưu điểm về hiệu suất trong lưu lượng truy cập. Việc giám sát chi tiết kết nối SRD này cũng có thể được hỗ trợ bởi các số liệu từ ethtool có sẵn trong Amazon Linux AMI mới nhất.

・ Access: cũng được hỗ trợ sử dụng trong CLI, API, CloudFormation, và CDK.

・ Fallback: Nếu gói TCP hoặc UDP không tương thích với việc gửi qua SRD, nó sẽ được gửi theo cách thức thông thường.

・ UDP: SRD sử dụng nhiều đường truyền mạng để phân phối các gói tin giữa chúng. Điều này thường gây ra gánh nặng cho các ứng dụng có kì vọng các gói tin sẽ đến theo thứ tự. Tuy nhiên, với ENA Express, trình tự của các gói tin UDP trước khi gửi sẽ được tự động khôi phục, do đó loại bỏ gánh nặng cho phía ứng dụng. Nếu bạn đã xây dựng lớp tin cậy riêng trên UDP, hoặc nếu ứng dụng của không yêu cầu gói tin phải đến theo thứ tự nhất định, bạn nên bật TCP thay vì UDP cho ENA Express.

・ Tỉ lệ sử dụng tài nguyên: ENA Express sử dụng tài nguyên của Nitro Card để xử lý gói tin. Phương thức này tạo ra độ trễ vài micro giây cho mỗi gói tin được xử lý. Đối với một số loại instance cụ thể, có thể có ảnh hưởng nhỏ nhưng có thể đo lường được đối với số lượng gói tối đa có thể xử lý trong một giây.

ENA Express có thể không phải là lựa chọn thích hợp trong trường hợp xử lý các gói kích thước nhỏ được xử lý ở tốc độ gói cao. Trường hợp này, chỉ cần bật SRD để có thể tận dụng băng thông lớn và độ trễ nhất quán trên mỗi luồng.

・ Phí: Có thể sử dụng với cấu hình đơn giản mà không có phụ thu thêm phí.

Khu vực hỗ trợ

Được hỗ trợ trong tất cả các khu vực thương mại.