Dịch vụ Amazon Route 53 của Amazon Web Services (AWS) là một trong những công cụ quản lý DNS (Dịch vụ tên miền) và điều hướng lưu lượng mạng mạnh mẽ và linh hoạt nhất trên thị trường. Với Route 53, bạn có thể tham chiếu đến tên miền và truy xuất dữ liệu liên kết với bản ghi, biến nó thành một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng điện toán đám mây. Hãy cùng Sunny Cloud tìm hiểu chi tiết về Amazon Route 53 trong bài viết này.

Dịch vụ Amazon Route 53 là gì?

Amazon Route 53 là một dịch vụ đám mây Hệ thống tên miền (DNS) với tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng mạnh mẽ. Dịch vụ này được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển và doanh nghiệp một phương thức đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí để định tuyến người dùng cuối và các ứng dụng Internet thông qua quản lý tên miền. Trước đây, khi sử dụng môi trường tại chỗ (on-premise), bạn phải xây dựng và quản lý máy chủ DNS của riêng bạn. Tuy nhiên, với Amazon Route 53, bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác này và quản lý chúng từ bảng điều khiển AWS.

Amazon Route 53 có thể làm gì?

Route 53 cung cấp cho doanh nghiệp 3 tính năng mạnh mẽ sau: 

 1. Khả năng đăng ký tên miền

Các trang web có tên như “sunnycloudvn.com“, đóng vai trò là địa chỉ để truy cập và được gọi là tên miền. Bằng cách đăng ký tên miền như vậy vào Amazon Route 53, bạn có thể quản lý và vận hành tên miền “sunnycloudvn.com” tại Amazon Route 53.

 1. Khả năng định tuyến DNS

Để truy cập trang web, bạn nhập tên miền “sunnycloudvn.com” hoặc tên miền phụ “www.sunnycloudvn.com” vào thanh địa chỉ trình duyệt, sau đó Amazon Route 53 sẽ chuyển thông tin liên kết với tên miền đã truy cập đến trình duyệt, hỗ trợ hiển thị trang web hoặc kết nối với ứng dụng web.

 1. Khả năng kiểm tra tình trạng DNS

Với chức năng Kiểm tra Tình trạng DNS của Amazon Route 53, bạn có thể giám sát tình trạng của các tài nguyên như máy chủ web. Điều này giúp bạn biết ngay khi có vấn đề xảy ra để bạn có thể can thiệp kịp thời. Tùy thuộc vào nhu cầu, bạn cũng có thể cài đặt để nhận cảnh báo từ Amazon CloudWatch Alarm khi Route 53 phát hiện sự cố.

Chi phí sử dụng Route 53

Với Amazon Route 53, bạn không cần phải thanh toán bất kỳ khoản phí trước hoặc cam kết số lượng truy vấn DNS cho tên miền của bạn. Tương tự các dịch vụ AWS khác, bạn chỉ trả phí dựa trên sử dụng thực tế của bạn:

 • Quản lý các vùng được lưu trữ: Bạn sẽ thanh toán phí hàng tháng cho mỗi vùng lưu trữ được quản lý bằng Route 53.
 • Giải đáp truy vấn DNS: Phí được tính cho mọi truy vấn DNS mà dịch vụ Amazon Route 53 giải đáp, trừ những truy vấn gửi đến các bản ghi Alias A được ánh xạ đến các phiên bản Elastic Load Balancing, phân phối CloudFront, môi trường AWS Elastic Beanstalk, API Gateway, điểm cuối VPC hoặc bộ chứa trang web Amazon S3. Tất cả các dịch vụ này được cung cấp mà không tạo thêm phí.
 • Quản lý tên miền: Bạn sẽ trả phí hàng tháng cho mỗi vùng lưu trữ được quản lý bằng Route 53.

Hóa đơn hàng tháng của bạn do AWS gửi sẽ liệt kê tổng mức sử dụng và số tiền phí tính bằng đô la cho các dịch vụ Amazon Route 53, độc lập với các dịch vụ AWS khác.

Về việc đăng ký tên miền

Bạn có thể đăng ký tên miền mà bạn muốn sở hữu mới (ví dụ: trường hợp URL là https://sunnycloud.jp thì phần sunnycloud.jp) với tư cách là tên miền được quản lý trên Amazon Route 53. 

Ví dụ: ngay cả một tên miền đang quản lý bởi người quản lý khác, về cơ bản có thể chuyển nhượng miền sang Amazon Route 53.

Vì có những “hạn chế không thể đăng ký hoặc chuyển nhượng” đối với một số tên miền có thể đăng ký vào Amazon Route 53, chúng tôi, đội ngũ chuyên gia tại Sunny Cloud, khuyên bạn nên tham khảo tài liệu chính thức sau [1] khi xem xét việc đăng ký hoặc chuyển tên miền của mình.

 1. Tên miền có thể đăng ký Amazon Route 53 – Amazon Route 53

Lưu ý: tên miền chỉ được đăng ký một lần, bạn không thể thay đổi tên miền sau này.

Những loại DNS record có thể đăng ký

Những DNS record sau có thể đăng ký trên Amazon Route 53:

 • A record
 • AAAA record
 • CAA record
 • CNAME record
 • DS record
 • MX record
 • NAPTR record
 • NS record
 • PTR record
 • SOA record
 • SPF record
 • SRV record
 • TXT record

Đặc biệt, chức năng CNAME record của Amazon Route 53 rất tiện dụng. CNAME record được sử dụng để ánh xạ một tên miền (domain name) hoặc một phần tên miền cụ thể sang một tên miền khác. Nó thường được sử dụng để tạo các “biệt danh” (aliases) cho tên miền. Khi một máy tính hoặc trình duyệt cố gắng truy cập một tên miền được thiết lập với một bản ghi CNAME, hệ thống DNS sẽ chuyển hướng yêu cầu đến tên miền mục tiêu (canonical domain) mà CNAME trỏ đến. Nói cách khác, CNAME cho biết rằng tên miền hiện tại là một phiên bản tên miền mục tiêu.

Ví dụ: Nếu tài nguyên của Amazon S3 (Dịch vụ lưu trữ đám mây) đã tồn tại trong cùng tài khoản AWS với Amazon Route 53, bạn có thể dễ dàng cài đặt tài nguyên AWS (như thùng chứa Amazon S3) với tư cách là giá trị của bản ghi CNAME.

Chính sách định tuyến của Route 53

Các loại định tuyến của Route 53 được sử dụng phổ biến nhất trong Amazon Route 53 bao gồm: 

Định tuyến đơn giản (Simple Routing Policy):

Đây là cấu hình cho việc định tuyến cơ bản. Bạn có thể thiết lập bản ghi DNS tiêu chuẩn, ví dụ, đối với website “sunnycloud.jp” bạn có thể thiết lập một địa chỉ IP đã định trước. Đặc biệt, bạn có thể chỉ định nhiều giá trị (nhiều địa chỉ IP) cho cùng một bản ghi.

Định tuyến dự phòng (Failover Routing Policy):

Bạn có thể phân phối định tuyến lưu lượng mạng giữa bản ghi chính và bản ghi dự phòng. Amazon Route 53 chỉ định tuyến cho các tài nguyên chính lành mạnh. Nếu tất cả các tài nguyên chính gặp sự cố, nó sẽ chỉ định tuyến cho chỉ những tài nguyên dự phòng lành mạnh trong câu trả lời cho truy vấn DNS.

Định tuyến thông tin vị trí (Geolocation Routing Policy):

Bạn có thể định tuyến lưu lượng mạng đến vị trí thực tế của người dùng. Ví dụ, có thể định tuyến yêu cầu từ Singapore đến tài nguyên khu vực Singapore (như Amazon S3 hoặc bộ cân bằng tải ALB). Cụ thể, nó hoạt động bằng cách ánh xạ địa chỉ IP tới thông tin vị trí. Điều này đặc biệt hữu ích khi triển khai kinh doanh quy mô toàn cầu.

Định tuyến dựa trên độ trễ (Latency Routing Policy): 

Nếu bạn đang triển khai kinh doanh ở nhiều khu vực, bạn có thể cung cấp dịch vụ với độ trễ thấp hơn bằng cách định tuyến đến tài nguyên AWS (vùng) có độ trễ mạng thấp nhất.

Định tuyến theo trọng số (Weighted Routing Policy):

Bạn có thể đặt nhiều tài nguyên cho một tên miền duy nhất, ví dụ “sunnycloudvn.com” hoặc một tên miền phụ duy nhất “www.sunnycloudvn.com“. Ngoài việc cân bằng tải, nó được sử dụng trong các thử nghiệm phân phối theo phiên bản phần mềm, hoặc trong thử nghiệm AB. Ví dụ, với cài đặt trọng số, có thể phân bổ như định tuyến A là “1”  và định tuyến B là “2”.

Các Hosted Zone của Route 53

Hosted Zone là nơi chứa các thông tin về cách định tuyến lưu lượng truy cập cho tên miền và tên miền phụ.

Có hai loại Hosted Zone:

Public Hosted Zone (Hosted Zone Công Khai)

 • Chức năng: Public Hosted Zone được sử dụng để quản lý tên miền công khai, nghĩa là các tên miền có thể được truy cập từ Internet.
 • Sử dụng phổ biến: Bạn sẽ sử dụng Public Hosted Zone khi bạn muốn quản lý và điều hướng lưu lượng đến các tên miền mà mọi người trên Internet có thể truy cập, chẳng hạn như trang web công cộng, ứng dụng web, hoặc dịch vụ công cộng.

Private Hosted Zone (Hosted Zone Riêng Tư)

 • Chức năng: Private Hosted Zone được sử dụng để quản lý tên miền riêng tư, nghĩa là các tên miền chỉ có thể được truy cập từ mạng nội bộ của bạn (VPC – Virtual Private Cloud).
 • Sử dụng phổ biến: Trong các nghiệp vụ kinh doanh có yêu cầu an ninh cao và giới hạn hướng ngoài Internet, bạn có thể sử dụng Private Hosted Zone để quản lý và điều hướng lưu lượng đến các dịch vụ hoặc máy chủ trong mạng nội bộ, giữ cho tên miền này không được truy cập từ Internet.
Bảng so sánh giữa Public Hosted Zone và Private Hosted Zone
Bảng so sánh giữa Public Hosted Zone và Private Hosted Zone

Cú pháp của tên miền cho Hosted Zone và Record

Đối với Hosted Zone và Record, bạn có thể sử dụng các ký tự ASCII ngoại trừ dấu cách (space) trong tên miền.

a~z 

0-9 

-(dấu gạch ngang) 

! ” # $ % & ‘ ( ) * + , – / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ .

Dù bạn chỉ định các ký tự viết hoa hoặc viết thường, hay các ký tự tương ứng với escape code thì Amazon Route 53 cũng sẽ lưu trữ dữ liệu dưới dạng chữ cái viết thường (a~z).

Về việc chuyển đổi tên miền

Bạn có thể chuyển tên miền đang quản lý tại một đăng ký khác đến Amazon Route 53. Tuy nhiên, vì cần phải thực hiện quy trình chuyển đổi một cách cẩn thận, bạn cần thực hiện công việc chuyển đổi qua việc tham khảo tài liệu chính thức. Để biết chi tiết, hãy tham khảo tài liệu sau [2].

[2] Chuyển đổi tên miền đã đăng ký đến Amazon Route 53 – Amazon Route 53

Tổng kết

Amazon Route 53 cung cấp nhiều tính năng và tính năng khác nhau tuỳ thuộc vào từng trường hợp kinh doanh hoặc sử dụng. Đặc biệt, tính khả dụng và khả năng mở rộng linh hoạt giúp bạn sử dụng dịch vụ này một cách yên tâm và tiết kiệm. Hãy liên hệ với Sunny Cloud ngay để khám phá và sử dụng thử dịch vụ Amazon Route 53 nhằm tối ưu hóa cơ sở hạ tầng của bạn!

Tại SunnyCloud, chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp khác nhau, như hỗ trợ di chuyển máy chủ DNS và tệp tới AWS, và hỗ trợ xây dựng AWS.

Sử dụng AWS thông qua Sunny Cloud, doanh nghiệp sẽ có nhiều ưu đãi hơn so với việc ký hợp đồng trực tiếp với hãng. Phí sử dụng AWS được giảm 3%, ngoài ra doanh nghiệp có thể thanh toán bằng hóa đơn bằng VND, cùng nhiều ưu đãi về thuế.