Mục lục bài viết

Nội dung cập nhật

Trước đây không thể gắn cờ [protected] cho AMI, nhưng hiện tại đã có thể thiết lập [protected] để ngăn chặn hủy đăng ký (deregistration) do thao tác nhầm.

Trong các bản cập nhật trước, [Recycle Bin] đã được áp dụng cho AMI.

Về [Recycle Bin] bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Việc hủy đăng ký có thể được hủy và phục hồi từ [Recycle Bin]. Lưu ý  là thời gian lưu trữ AMI trong [Recycle Bin] đã được thiết lập, nếu quá thời gian lưu trữ, việc phục hồi sẽ không thể thực hiện được.

Ngoài ra, nếu hủy đăng ký AMI của EC2 đang hoạt động do thao tác nhầm, có nguy cơ ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ do không thể phục hồi tài nguyên.

Vì vậy, sử dụng chức năng bảo vệ AMI giúp tăng cường bảo vệ việc xóa AMI.

Thử nghiệm deregistration protection

  1. Kiểm tra AMI [self-owned] từ [Image] → [AMI] .
  1. Chọn AMI muốn bật bảo vệ xóa, từ [action] chọn [Manage AMI deregistration protection].
  1. Hiển thị thông báo xác nhận Deregistration protection.

Có hai loại Deregistration protection.

– Thiết lập thời gian cooldown là 24 giờ: Khi thiết lập thời gian cooldown, không thể hủy đăng ký AMI trong 24 giờ ngay cả khi tính năng bảo vệ hủy đăng ký bị tắt.

– No cooldown: Nếu không thiết lập thời gian cooldown, AMI có thể được hủy đăng ký ngay lập tức khi tắt tính năng bảo vệ hủy đăng ký.

  1. Ở đây chọn No cooldown và lưu. Bạn có thể kiểm tra trạng thái từ “Deregistration protection”.

(5) Khi thiết lập Deregistration protection cho AMI được lấy từ AWS Backup, đã xảy ra lỗi.

Nên cần phải cài đặt thời gian cooldown cho backup source AMI.