Mục lục bài viết

Nội dung cập nhật

Sử dụng Application Load Balancer (ALB), bạn có thể tạo ra một Load Balancer chỉ sử dụng IPv6 (không sử dụng IPv4), đối với các khách hàng sử dụng để kết nối chỉ IPv6.

Trước đây, khi sử dụng ALB, bạn chỉ có thể chọn một trong hai loại địa chỉ là IPv4 hoặc Dual Stack. Do đó, phương pháp sử dụng public IP address luôn được áp dụng.

Với cập nhật lần này, ALB đã hỗ trợ address chỉ dùng IPv6.

Ưu điểm của bản cập nhật

Giảm chi phí cho IPv4 address. Như đã biết, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, khi sử dụng public IPv4 address, bạn sẽ phải trả 0.005 USD/giờ cho mỗi địa chỉ IP. Nếu không cần truy cập từ khách hàng IPv4, nên tạo và sử dụng ALB chỉ dùng IPv6.

Thử nghiệm

Tạo một ALB chỉ dùng IPv6.

Nhấp vào [Tạo Application Load Balancer] từ [Load Balancer] của EC2.

Trong bản cập nhật này [Dualstack without public IPv4] đã được thêm vào.

Lúc này, bạn cần chọn một subnet hỗ trợ địa chỉ IPv6.

Với Load Balancer mới tạo, hỗ trợ truy cập dành cho IPv6 thay vì IPv4, giúp kiểm soát việc phát sinh chi phí!