Mục lục bài viết

Về việc phổ cập AI

Sự mở rộng thị trường AI thật đáng kinh ngạc, với sự phổ cập của AI, ngành công nghiệp AI sẽ đóng góp vào nền kinh tế toàn cầu 15 nghìn tỷ 7 nghìn tỷ đô la vào năm 2030.

Có thể nói rằng sự tiến bộ và đầu tư vào AI đã đạt đến mức cấp số nhân.

AWS đang tiến hành nghiên cứu công nghệ cho tất cả những người đang xây dựng mô hình AI, và dữ liệu cũng được công bố.

Chiến lược Responsible AI

Chiến lược Responsible AI của AWS dựa trên việc tôn trọng quyền lực của pháp luật, quyền con người và nhân phẩm, tính toàn diện, quyền riêng tư, và công bằng. 

Chúng tôi tập trung vào việc sử dụng các mô hình AI đã được đào tạo để tránh tiết lộ một số thông tin có hại.

Ví dụ, bằng cách sử dụng mô hình, AI dùng để tạo ra vũ khí, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân chắc chắn sẽ có thông tin cho phép điều này, và có thể hỗ trợ các chiến dịch thông tin sai lệch nhằm định hướng cuộc bầu cử theo một hướng cụ thể.

Chúng tôi đang hoạt động hàng ngày dựa trên 20 năm kinh nghiệm để xóa bỏ những lo ngại về an toàn của AI.

Chiến lược được chia thành 5 loại. Quản trị, minh bạch, quyền riêng tư & bảo mật, công bằng, và AI có thể giải thích được.

Mô hình AI chính

Hiện tại 3 phiên bản của Claude đang được cung cấp.

  • Opus: Mô hình có khả năng cao nhất.
  • Haiku: Mô hình có hiệu quả chi phí cao và tốc độ phản hồi nhanh.
  • Sonnet: Mô hình ở giữa.

Dịch vụ AWS liên quan khác

Với dịch vụ AWS, bạn có thể sử dụng Deadbook. Bạn cũng có thể xây dựng bảng điều khiển chuyên dụng bằng cách sử dụng Cloudwatch, có thể chuẩn bị cho mục đích kiểm toán, thu thập dấu vết kiểm toán bằng cách sử dụng CloudTrail, và có thể giải quyết sự cố hoạt động API.

Ngoài ra, có thể lưu trữ log của tất cả các yêu cầu, người trả lời, và metadata thông qua CloudWatch.

Về những nỗ lực AI của Anthoropic

Anthoropic hướng đến chính phủ và quy định, và coi đó là điều quan trọng.

Anthoropic cũng có lựa chọn để áp dụng các tiêu chuẩn như ISO 42001.

Về AI, khả năng sáng tạo của AI đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Có nhiều người đã thấy tính năng của mọi công nghệ được mở rộng với cùng tốc độ mà chúng tôi đang nhìn thấy trong AI.

Chúng tôi đang tập trung vào nghiên cứu về an toàn AI để hỗ trợ việc thúc đẩy các chính sách nhằm quản lý rủi ro liên quan đến an toàn AI, và cũng đang nỗ lực phát triển các mô hình hàng đầu đã áp dụng tất cả các chính sách hiện có trên thế giới.

Nỗ lực này là để tiếp tục xây dựng và cải thiện an toàn của các mô hình này trong tương lai.