Mục lục bài viết

Về việc kết thúc hỗ trợ Amazon RDS for MySQL 5.6, đã được thông báo vào tháng 2 năm nay rằng việc nâng cấp tự động sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 năm 2021 và các DB instance còn lại sẽ được nâng cấp từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, AWS đã thông báo rằng kết thúc hỗ trợ sẽ được gia hạn cho tất cả khách hàng. Quý khách đang khởi động RDS for MySQL5.6 instance sẽ nhận được thông báo qua email từ hôm qua.

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/amazon-rds-for-mysql-5-6-extending

Ngày kết thúc hỗ trợ Amazon RDS for MySQL 5.6

Ngày kết thúc hỗ trợ là ngày 1 tháng 2 năm 2022. Có thể chạy RDS for MySQL 5.6 databases giữa community MySQL 5.6 EOL (Ngày 5 tháng 2 năm 2021) và the RDS for MySQL 5.6 EOL (Ngày 1 tháng 2 năm 2022).

Tuy nhiên, từ ngày 5 tháng 2 năm 2021 đến ngày 1 tháng 2 năm 2022, không có bản vá lỗi hoặc bản vá bảo mật nào được áp dụng cho databases.

Điều gì sẽ xảy ra nếu không nâng cấp?

Từ hiện tại đến ngày 1 tháng 2 năm 2022

Có thể nâng cấp Amazon RDS for MySQL 5.6 lên MySQL 5.7 hoặc MySQL 8.0 bất cứ lúc nào.

Cũng có thể khôi phục MySQL 5.6 snapshots và tạo các read replicas phiên bản 5.6.

Sau ngày 1 tháng 2 năm 2022

Không thể tạo RDS instance mới cho MySQL major version 5.6 thông qua AWS Console hoặc AWS CLI.

Sau ngày 1 tháng 3 năm 2022

SSM sẽ tự động nâng cấp các MySQL 5.6 instance lên 5.7.

Nếu khôi phục MySQL 5.6 Database Snapshots, Amazon RDS sẽ tự động nâng cấp cơ sở dữ liệu đã khôi phục lên MySQL phiên bản 5.7.

Lưu ý rằng không có thông báo trước qua email về việc nâng cấp.

Dành cho khách hàng chưa nâng cấp từ Amazon RDS for MySQL 5.6

Để tránh tình trạng không thể sử dụng ngoài mong đợi khi nâng cấp cơ sở dữ liệu, bạn nên tiến hành lấy snapshot của cơ sở dữ liệu trước, sau đó tiến hành kiểm tra quy trình nâng cấp lên MySQL5.7 hoặc MySQL8.

Tính năng mới chủ yếu của MySQL5.7

MySQL5.7 cung cấp các tính năng mới sau đây:

  • Hỗ trợ native cho kiểu dữ liệu JSON
  • Sử dụng chỉ mục không gian native InnoDB cho GIS
  • Một lược đồ hiệu suất mới sử dụng SYS schema mới.