Mục lục bài viết

AWS Artifact là gì?

AWS Artifact là dịch vụ hỗ trợ xác nhận và quản lý hợp đồng, cho phép tải xuống audit reports từ bên thứ ba về an ninh và thông tin liên quan đến tuân thủ.

Có thể truy cập vào hợp đồng và Báo cáo tuân thủ cụ thể thông qua on demand trong management console. Hơn nữa, tất cả các tính năng như nhận báo cáo đều có thể sử dụng miễn phí.

Artifact có tính năng hiển thị report và hiển thị hợp đồng, và kiểm tra.

Ví dụ: AWS Artifact Agreements là một tính năng của dịch vụ AWS Artifact (cổng thông tin Audit và Compliance), giúp kiểm tra, chấp nhận, quản lý hợp đồng với AWS của từng tài khoản và tất cả các tài khoản thuộc tổ chức AWS Organizations. Hơn nữa, nếu hợp đồng đã được chấp nhận trước đây không còn cần thiết, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ AWS Artifact để kết thúc chúng.

Ví dụ về báo cáo có thể tải xuống

  • Global Financial Services Regulatory Principles
  • ISO
  • Payment Card Industry(PCI)
  • Service Organization Control(SOC)
  • Quality Management System Overview

Nội dung cập nhật

Nếu kiểm tra Third-Party Reports trên trang AWS Artifact Reports, bạn có thể truy cập theo on demand vào Security compliance report của independent software vendors (ISVs) bán sản phẩm thông qua AWS Marketplace.

Khi xem xét mua sản phẩm phần mềm của bên thứ ba từ AWS Marketplace, bạn có thể tải xuống và kiểm tra Security compliance report mà ISV chia sẻ thông qua AWS Artifact theo on demand.

Tóm lại, không cần xác nhận với nhà cung cấp bên thứ ba, bạn có thể kiểm tra nội dung trước thông qua báo cáo, và giảm thời gian từ việc xác nhận đến việc triển khai sản phẩm bên thứ ba từ AWS Marketplace.

Thử nghiệm

  1. Nhấp vào “Hiển thị báo cáo” từ bảng điều khiển AWS Artifact.
  1. Trước đây chỉ có tab [report], nhưng giờ đây đã có thêm tab [AWS Reports] và tab [Third Party Report – New].
  1. Khi nhấp vào tab [Third Party Report – New], thông báo “Khách hàng cụ thể có thể xem báo cáo bên thứ ba trên AWS Artifact” sẽ hiển thị.
  1. Khi kiểm tra kỹ hơn, việc truy cập vào Compliance reports của đối tác bên thứ ba có một số hạn chế nhất định, và không phải ai cũng có thể truy cập.

Compliance reports của đối tác bên thứ ba (Independent software vendors trong AWS Marketplace) chỉ dành cho những khách hàng AWS đã được cấp quyền truy cập vào Insight của nhà cung cấp ISV trên AWS Marketplace. Chi tiết về cách truy cập vào bCompliance reports của đối tác bên thứ ba, vui lòng xem tại đây

https://aws.amazon.com/jp/artifact/faq