Application Manager của Systems Manager là gì?

Amazon Systems Manager là một dịch vụ đa nhiệm giúp tự động hóa quá trình thu thập thông tin về phần mềm, triển khai các bản vá hệ điều hành, tạo hình ảnh hệ thống, và cấu hình hệ điều hành trên cả Windows và Linux. Trong đó có tính năng Application Manager – một application unit vận hành trên AWS, giúp điều tra và khắc phục sự cố liên quan đến tài nguyên AWS.

Các ứng dụng sau được hỗ trợ tính năng Application Manager:

 • Custom application
 • Launch Wizard
 • CloudFormation stack
 • AppRegistry application

Đối với container cluster, thì các ứng dụng sau được hỗ trợ:

 • Amazon ECS cluster
 • Amazon EKS cluster

Thông tin có thể kiểm tra từ Application Manager

 • Thông tin về EC2, thông tin và trạng thái hoạt động của Amazon EC2 Auto Scaling
 • Amazon CloudWatch alarm
 • Thông tin compliance được cung cấp bởi AWS Config và State Manager (Systems Manager component)
 • Thông tin về Kubernetes cluster của Amazon EKS
 • Thông tin về container cluster của Amazon ECS 
 • Log data từ AWS CloudTrail và Amazon CloudWatch Logs
 • OpsItem trong Systems Manager OpsCenter. OpsItems là đơn vị quản lý mục tiêu hoạt động khi sử dụng SSM OpsCenter.
 • Chi tiết tài nguyên được cung cấp bởi dịch vụ AWS lưu trữ tài nguyên

Bạn có thể tạo ứng dụng mới được hỗ trợ từ Application Manager

Bảng Application Manager
Bảng Application Manager

Nội dung cập nhật

Application Manager của AWS Systems Manager giờ đây hỗ trợ cập nhật tự động SSM Agent. Khi sử dụng SSM Agent, Systems Manager có thể cập nhật, quản lý và cấu hình các tài nguyên này.

Với bản cập nhật mới, bạn có thể kích hoạt cập nhật tự động SSM Agent từ tab [Instances] trong Application Manager. Mỗi khi SSM Agent có phiên bản mới, tất cả các node được quản lý trong ứng dụng sẽ được cập nhật.

Việc hiển thị tất cả thông tin liên quan đến instance là một ưu điểm, bạn có thể thiết lập điều này từ tab Instances.

Ngoài ra, việc cập nhật tự động SSM cho các instance EC2 cũng có thể được thực hiện từ Fleet Manager

IMG_256

Tham khảo: 【アップデート】AWS Systems ManagerのアプリケーションマネージャーがSSMエージェントとの自動更新をサポートするようになりました | SunnyCloud