Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về cách xử lý lỗi khi nâng cấp RDS for MySQL từ 5.7.44 lên 8.0.36!

Khi sử dụng nhóm tham số tùy chỉnh hoặc nhóm tham số không mặc định, lỗi sau đây sẽ hiển thị.

IMG_256

Nếu DB instance được liên kết với nhóm tham số DB tùy chỉnh, bạn sẽ tạo một nhóm tham số DB mới với cài đặt hiện có tương thích với major version mới. Bằng cách chỉ định nhóm tham số DB mới này khi nâng cấp instance thử nghiệm, bạn có thể kiểm tra bản nâng cấp và đảm bảo rằng instance sẽ hoạt động bình thường.

Đọc thêm ở đây.

Ngay cả khi tạo nhóm tham số mới thì vẫn gặp lỗi…. nên thử tạo nhóm tùy chọn.

Tạo nhóm tùy chọn và chỉ định nhóm mới cho MySQL 8.0, sau đó áp dụng nâng cấp.

IMG_256

Nâng cấp thành công!

Về cách RDS xác định có tương thích hay không, trước hết hãy so sánh các nhóm tham số. Có thể so sánh chúng bằng cách chọn [Parameter Groups] từ Management Console, sau đó sử dụng [Compare Parameters] để thực hiện so sánh.

Từ CLI, bạn có thể kiểm tra bằng lệnh sau:

aws rds describe-db-parameters --db-parameter-group-name INSERT-YOUR-PG-NAME-HERE --region INSERT-REGION-HERE

Nếu bạn muốn trả các tham số về giá trị mặc định. Bạn có thể đặt lại tất cả về mặc định hoặc trả chúng về giá trị tương thích.