Mục lục bài viết

SSAS là gì?

Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) là dịch vụ Business Intelligence (MSBI) của Microsoft.

Cung cấp tính năng chuyên cho việc phân tích dữ liệu lớn, giúp thu thập thông tin cần thiết, đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định kinh doanh.

Mô hình Business Intelligence chia thành hai loại chủ yếu: kiểu bảng và đa chiều.

Kiểu bảng và đa chiều khác nhau như thế nào?

Kiểu đa chiều sử dụng cấu trúc mô hình OLAP. OLAP cho phép phân tích dữ liệu từ nhiều góc độ và quan điểm khác nhau.

Ví dụ, xét về doanh số bán hàng, bạn có dữ liệu chi tiết theo từng nhóm sản phẩm, quốc gia hoặc khu vực, cửa hàng, theo tháng, ngày trong tuần, v.v. Bạn có thể thực hiện truy vấn để thu thập dữ liệu cần thiết hoặc có thể sử dụng chức năng Pivot Table trong Excel.

Với dữ liệu dưới đây, các mục như “Năm tài chính”, “Tháng”, “Tháng bán hàng” được gọi là Dimension.

Các Dimension được mô tả như một cấu trúc đa chiều, giống như một khối lập phương. Các trục của khối lập phương tượng trưng cho các Dimension phân tích như hàng ngày, hàng tháng, theo mục, v.v., và giao điểm giữa các Dimension và các giá trị thực tế là kết quả tổng hợp.

Mặt khác, kiểu bảng sử dụng cấu trúc relational model (model, tables, columns).

Nội dung cập nhật

Hiện nay, hỗ trợ SSAS đa chiều đã có thể sử dụng trong SQL Server 2016. 

Để kích hoạt SSAS, cần tạo một option group cho các DB instances hiện có và mới. Chọn chế độ bảng hoặc đa chiều.

Bạn có thể kích hoạt bằng cách liên kết instances với option group.

Dưới đây là danh sách hỗ trợ SSAS trong SQL Server Standard và Enterprise Edition.

Chế độ bảng:

– SQL Server 2019, phiên bản 15.00.4043.16.v1 trở lên

– SQL Server 2017, phiên bản 14.00.3223.3.v1 trở lên

– SQL Server 2016, phiên bản 13.00.5426.0.v1 trở lên

Chế độ đa chiều:

– SQL Server 2019, phiên bản 15.00.4153 trở lên

– SQL Server 2017, phiên bản 14.00.3381.3.v1 trở lên

– SQL Server 2016, phiên bản 13.00.5882.1.v1 trở lên