Mục lục bài viết

Nội dung cập nhật

Theo bản cập nhật, việc kết nối giữa AWS Well-Architected tools và JIRA đã được hỗ trợ. 

Cơ chế hoạt động là: Cấu hình Well-Architected tools để tạo phiếu Jira ticket và gửi thông tin cập nhật trực tiếp đến Well-Architected tools khi ticket được giải quyết.

Thử nghiệm

Khi nhấp vào [Well-Arhictected Tool] từ bảng điều khiển quản lý AWS, cách thức liên kết với Jira sẽ hiển thị

IMG_256

Trình kết nối có thể được cấu hình ở cấp độ tài khoản AWS và cấp độ workload được xác định trong tài khoản. Nếu sử dụng cấu hình tùy chọn, có thể ghi đè cài đặt cấp tài khoản cho từng workload.

Trình kết nối thực tế đã được thêm vào phần thuộc tính của workload. *Nó cũng được hiển thị cho các workload đã được chẩn đoán.

IMG_256

Từ “Chỉnh sửa”, phương pháp kết nối với [Jira] được hiển thị.

IMG_256

Thử chuyển sang trang Marketplace.

IMG_256

Có thể sử dụng miễn phí, nhấp vào [Get it now].

IMG_256

Thông số cài đặt được hiển thị.

IMG_256

Đăng nhập vào tài khoản Jira đã được tạo trước đó. Kết nối thông qua Marketplace thành công.

IMG_256

Nhấp vào [Connect a new AWS account] để tiến hành kết nối.

IMG_256

Nhập key truy cập và thử kết nối.

IMG_256

Truy cập thành công.

IMG_256

Các mục cải thiện sẽ được liên kết với Jira:

– Project: WA (or existing project you specify)

– Epic: Workload

– Task: Question

– Sub-task: Best practice

– Label: Pillar